ANUNȚ - 22281/30.12.2020

 

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

organizează cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,

examen pentru promovarea în gradul profesional al funcţiei contractuale de execuţie de fizician specialist:

 

Denumirea funcției contractuale

Nivelul funcției

Compartimentul din care face parte postul aferent funcției contractuale

Gradul profesional deținut de titularul postului

Gradul profesional pt. care se organizează examenul

Poz. în Statul de funcții

FIZICIAN

execuție

Laboratorul de Igiena Radiatiilor

FIZICIAN

FIZICIAN SPECIALIST

59,0

Examenul de promovare constă într-o probă scrisă ce se va desfăşura la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, Str. Tabaci nr.1, în data de 18 ianuarie 2021, ora 10:00.

 

 

Bibliografie:

 

a.       OMS nr. 1078/2010, cu modificările și completările ulterioare – atribuțiile Laboratorului de Igiena Radiatiilor;

b.     Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

c.      Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și actualizările ulterioare;

d.     Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare;

e.       OMS 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare;

f.       OMS 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea și raportarea informațiilor privind expunerea medicală a populației la radiații ionizante;

g.     Fizica atomica, Max Born, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1973

 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superioar, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care s-au aflat în activitate.

 

Dosarul de concurs conține:

-         Cererea de înscriere;

-         Adeverinţa eliberată de Serviciul RUNOS în vederea atestării:

o       vechimii în gradul profesional din care se promovează;

o       situaţiei disciplinare (se menţionează expres dacă i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată);

-         Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate.

 

Persoana de contact: Ec. Gacea Leliana, Sef Birou RUNOS.

 

Director Executiv,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

ANUNȚ - 21689/18.12.2020 ora 20:30

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DOSARELOR CANDIDAȚILOR care s-au înscris în procedura de selecţie pentru angajarea fără concurs pe perioadă determinată (starea de alertă/revenirea titularului) pe posturile temporar vacante de SOFER tr. II (personal contractual) din cadrul Serviciului administrativ şi mentenanţă

 

Numele şi prenumele candidatului

Rezultat selecţie dosar

Motivul pentru respingere

(unde este cazul)

Postul pt. care a fost admis

LOHON ANDREI

ADMIS

X

SOFER tr. II

(poz.112 SF)

BANU MIHAI

ADMIS

X

SOFER tr. II

(poz.113 SF)

CREȚU CONSTANTIN

RESPINS

A depus documente fără semnătură olografă

(Anexa 2 - Cerere; Anexa 3 - Declaraţia privind antecedentele penale; Anexa 4 - Declaraţia privind consimţământul pt. prelucrarea datelor cu caracter personal)

X

GHIȚĂ LEONTIN FLORIN

RESPINS

A depus documente fără semnătură olografă

(Anexa 2 - Cerere; Anexa 3 - Declaraţia privind antecedentele penale; Anexa 4 - Declaraţia privind consimţământul pt. prelucrarea datelor cu caracter personal)

Nu a depus CV, dar a depus documente pentru o selecţie de dosare organizată la o data anterioară!!!

X

 

Secretar comisie selecţie,

 

 

 

ANUNȚ 21440/15.12.2020

ORGANIZARE SELECȚIE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PERSONAL CONTRACTUAL, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ cf. art. 11 din Legea nr. 55/2020

 

Având în vedere următoarele prevederi legislative:

-          art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

-          OMS nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat şi completat prin OMS nr. 1839/2020,

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI DOLJ

ORGANIZEAZĂ SELECȚIE PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS pe perioadă determinată (perioada stării de alertă sau până la revenirea titularului dacă intervine anterior finalizării stării de alertă) pentru posturile temporar vacante de ȘOFER TREAPTA II, personal contractual, din cadrul Serviciului administrativ şi mentenanţă,

aprobate prin OMS nr. 483/2016 şi modificate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii nr. NT11806/SMSS 911/Reg.1/13390/03.11.2020,

situate la poz. 112,0 şi poz. 113,0 în Statul de funcţii al D.S.P. Dolj

 

1)          Condiţii generale şi specifice de ocupare a posturilor:

Condiţii generale de participare (înscriere):

ü     are cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

ü     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

ü     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

ü     are capacitatea deplină de exerciţiu;

ü     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

ü     îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

ü     nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

-         studii medii sau generale absolvite;

-         permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate;

 

2)    Candidaţii care doresc să ocupe posturile publicate depun, electronic, un dosar de înscriere cu următoarele acte:

Ř     cererea, în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi - anexa nr. 2 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020 - MODEL ATAȘAT;

Ř     declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexa nr. 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020 - MODEL ATAȘAT;

Ř     copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

Ř     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

Ř     copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Ř     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020  - MODEL ATAȘAT;

Ř     adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

Ř     curriculum vitae, model comun european.

 

3)    Data - limită până la care se pot depune dosarele: 2 (două) zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

Candidaţii vor trimite dosarul de înscriere electronic, până la data de 17.12.2020, orele 16:00, prin e-mail, în format pdf sau jpg, într-un singur mesaj, pe adresa dspdolj17@gmail.com.

La subiectul mesajului se va scrie (sub rezerva anulării înscrierii):

 “dosar concurs şofer II_numele candidatului”.

 

4)    Data selecţiei dosarelor: VINERI, 18.12.2020.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, pe pagina de internet a instituţiei, www.dspdolj.ro.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

Ř     dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;

Ř     îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime;

Ř     au întâietate candidaţii care au experienţă (au mai lucrat) în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);

Ř     competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;

Ř     motivaţia candidatului.

 

5)    Bibliografia necesară ocupării posturilor:

1)      OUG nr. 195/2002 privind Codul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;

2)      OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, (Cap. III, art. 17, Pct. XI, lit. B)

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.

 

ATENȚIE!

Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin numire, fără concurs.

Numirea se face prin act administrativ al directorului executiv al DSP Dolj, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii şi cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 

Cerere înscriere

Declaraţie antecedente penale

Declaraţie prelucrare date personale

 

Director Executiv,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

 

ANUNȚ - 20611/02.12.2020

REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE în funcţia contractuală de consilier gradul III în cadrul Serviciului administrativ şi mentenanţă organizat în data de 02.12.2020

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Informaţii despre postul aferent funcţiei contractuale deţinute

Examenul

de promovare

Comp. din care face parte

Poz. în Statul de funcţii

Punctajul obţinut

Rezultatul obţinut

1.

LOHON GABRIELA

Serv. Administrativ şi mentenanţă

104,0

98,33

ADMIS

 

Contestaţia se poate depune la registratura instituţiei în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.

 

Secretar comisie examen

 

 

 

ANUNȚ - 20168/23.11.2020 ora 18:30

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR care s-au înscris în procedura de selecţie pentru angajarea fără concurs pe perioadă determinată (starea de alertă) pe postul vacant de personal contractual din cadrul Serviciului administrativ şi mentenanţă

 

Numele şi prenumele candidatului

Denumirea  postului contractual

Rezultat selecţie dosar

Motivul pentru respingere

(unde este cazul)

SPERIATU

MARIAN - CLAUDIU

muncitor necalificat tr.I

(poz.105 SF)

ADMIS

 

         

Secretar comisie selecţie

 

 

 

ANUNȚ - 20085/20.11.2020 ora 15:20

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR înscrişi în procedura de selecţie pentru angajarea fără concurs pe perioadă determinată cf. art.11 din Lg. 55/2020 pe posturile vacante (personal contractual) de MEDIC SPECIALIST (EPIDEMIOLOGIE) la Comp. Supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile (3 posturi)

 

Numele şi prenumele candidatului

Rezultat selecţie dosar

Postul ocupat

Compartimentul

Motivul pt. respingere

(unde este cazul)

BALAURE

SMARANDA - SILVIA

ADMIS

Medic specialist epidemiologie, (poz. 12 SF)

Comp. SECBT – Colectivul boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS

X

BĂRBOIANU

GABRIELA - ROXANA

ADMIS

Medic specialist epidemiologie, (poz. 5 SF)

Comp. SECBT – Colectivul supraveghere epidemiologică și alertă

X

 

Secretar comisie selecţie,

 

 

 

ANUNȚ 20023/19.11.2020

REZULTATUL FINAL pentru examenul de promovare în grad din 19.11.2020

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

PUNCTAJ PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ INTERVIU

PUNCTAJ TOTAL

Rezultatul FINAL

1.

Ionescu Raluca

100,00

100,00

200,00

promovat

2.

Tiță Iustinian

100,00

100,00

200,00

promovat

3.

Popa Iuliana

62,00

90,00

152,00

promovat

 

Secretar comisie de examen,

 

 

 

ANUNȚ 19926/18.11.2020

ORGANIZARE SELECȚIE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PERSONAL CONTRACTUAL, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ cf. art. 11 din Legea nr. 55/2020

 

Având în vedere următoarele prevederi legislative:

-          art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

-          OMS nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat şi completat prin OMS nr. 1839/2020,

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI DOLJ

ORGANIZEAZĂ SELECȚIE PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS, pe perioadă determinată (perioada stării de alertă), pentru postul vacant de personal contractual din cadrul Serviciului administrativ şi mentenanţă aprobat prin OMS nr. 483/2016 şi modificat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii nr. NT11806/SMSS 911/Reg.1/13390/03.11.2020

 

1)    Denumirea postului vacant de personal contractual pentru care se demarează procedura de ocupare:

 

ü     MUNCITOR NECALIFICAT I, poz. 105 în statul de funcţii.

 

2)          Condiţii generale şi specifice de ocupare prevăzute în fişa posturilor:

Condiţii generale de participare (înscriere):

ü     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

ü     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

ü     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

ü     are capacitatea deplină de exerciţiu;

ü     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

ü     îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

ü     nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

3)    Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului:

Candidaţii care doresc să ocupe postul publicat depun, electronic, un dosar de înscriere cu următoarele ACTE:

Ř     cererea, în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 2 şi 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020 - MODEL ATAȘAT;

Ř     copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

Ř     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

Ř     copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

Ř     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020  - MODEL ATAȘAT;

Ř     adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

Ř     curriculum vitae, model comun european, şi scrisoare de intenţie;

 

4)    Data - limită până la care se pot depune dosarele: 2 (doua) zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

Candidaţii vor trimite dosarul de înscriere electronic, până la data de 20.11.2020, orele 13:00, prin e-mail, în format pdf sau jpg, într-un singur mesaj, pe adresa dspdolj17@gmail.com.

La subiectul mesajului se va scrie (sub rezerva anulării înscrierii):

 “dosar concurs muncitor necalificat_numele candidatului”.

 

5)    Data selecţiei dosarelor: LUNI, 23.11.2020.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu (practică).

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, pe pagina de internet a instituţiei, www.dspdolj.ro.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

Ř     dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;

Ř     au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);

Ř     motivaţia candidatului.

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.

 

ATENȚIE!

Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin numire, fără concurs.

Numirea se face prin act administrativ al directorului executiv al DSP Dolj, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii şi cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 

Cerere înscriere

Declaraţie antecedente penale

Declaraţie prelucrare date personale

 

Director Executiv,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

 

ANUNȚ 19787/17.11.2020

ORGANIZARE SELECȚIE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PERSONAL CONTRACTUAL, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ cf. art. 11 din Legea nr. 55/2020

 

Având în vedere următoarele prevederi legislative:

-          art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

-          OMS nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat şi completat prin OMS nr. 1839/2020,

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI DOLJ

ORGANIZEAZĂ SELECȚIE PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS, pe perioadă determinată (perioada stării de alertă), pentru posturile vacante de personal contractual din cadrul Compartimentului de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile aprobate prin OMS nr. 483/2016 şi modificate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii nr. NT10439/SMSS654/19.10.2020, rămase neocupate în sesiunea de selecţie organizată în data de 27.10.2020

 

1)    Denumirea posturilor vacante de personal contractual pentru care se demarează procedura de ocupare:

 

ü     MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE - 3 POSTURI, respectiv:

1.     1 POST, poz. 5, în cadrul Comp. Supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile - Colectivul supraveghere epidemiologică şi alertă;

2.     2 POSTURI, poz. 12 şi poz. 44, în cadrul Comp. Supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile - Colectivul boli transmisibile prioritare, HIV, TBC, ITS.

 

2)          Condiţii generale şi specifice de ocupare prevăzute în fişa posturilor:

Condiţii generale de participare (înscriere):

ü     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

ü     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

ü     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

ü     are capacitatea deplină de exerciţiu;

ü     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

ü     îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

ü     nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a posturilor de MEDIC SPECIALIST (nivel studii: S):

Studii:

ü     Diplomă de medic  sau diplomă de licenţă în medicină;

ü     Certificatul de medic specialist epidemiologie eliberat de Ministerul Sănătăţii;

Vechimea minimă în muncă sau în specialitate:

ü     Stagiul de rezidenţiat în specialitatea epidemiologie terminat;

Alte acte:

ü     certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs (Certificat + Aviz anual);

ü     dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;

 

3)    Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante:

Candidaţii care doresc să ocupe unul din posturile publicate depun, electronic, un dosar de înscriere cu următoarele ACTE:

Ř     cererea, în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 2 şi 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020 - MODEL ATAȘAT;

Ř     copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

Ř     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

Ř     copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Ř     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020  - MODEL ATAȘAT;

Ř     adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

Ř     curriculum vitae, model comun european, şi scrisoare de intenţie;

 

4)    Data - limită până la care se pot depune dosarele: 2 (doua) zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

Candidaţii vor trimite dosarul de înscriere electronic, până la data de 19.11.2020, orele 16,00, prin e-mail, în format pdf sau jpg, într-un singur mesaj, pe adresa dspdolj17@gmail.com.

La subiectul mesajului se va scrie (sub rezerva anulării înscrierii):

 “dosar concurs medic specialist epidemiologie_numele candidatului”.

 

5)    Data selecţiei dosarelor: VINERI, 20.11.2020.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, pe pagina de internet a instituţiei, www.dspdolj.ro.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

Ř     dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;

Ř     îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime;

Ř     au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar (eventual prin voluntariat);

Ř     competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical fiind prioritare;

Ř     media de absolvire a facultăţii / promovării examenului de rezidenţiat / promovării examenului de medic specialist;

Ř     motivaţia candidatului.

 

6)    Bibliografia necesară ocupării posturilor:

1)      Legea nr. 136/2020, Republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

2)      Hotărârea CNSU nr. 36/2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei şi Hotărârea CNSU nr. 47/2020   de modificare a Hot. CNSU nr. 36/2020 (publicate pe site INSP – CNSCBT: https://www.insp.gov.ro/);

3)      Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) - Actualizare 23.10.2020 (publicată pe site INSP – CNSCBT: https://www.insp.gov.ro/);

4)      OMS nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

5)      OMS nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2;

6)      OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.

 

ATENȚIE!

Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin numire, fără concurs.

Numirea se face prin act administrativ al directorului executiv al DSP Dolj, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii şi cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată în conformitate cu Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 

Cerere înscriere

Declaraţie antecedente penale

Declaraţie prelucrare date personale

 

Director Executiv,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

 

ANUNȚ - 19725/16.11.2020

 

Având în vedere aprobarea referatului de evaluare nr. 15917/09.10.2020 întocmit de şeful serviciului administrativ şi mentenanţă din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj privind propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către doamna Lohon Gabriela a programului de studii universitare de licenţă (ciclul I) în domeniul management   considerate de instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, în baza Adeverinţei de absolvire nr. 02/12.08.2020 eliberată de Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice Constanţa,

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

organizează examen pentru promovarea într-o funcţie cu un nivel de studii superior, respectiv consilier gradul III (studii superioare),

pentru doamna LOHON GABRIELA.

 

Examenul de promovare în funcţie se va desfăşura în data de 02.12.2020, cu începere de la ora 10,00, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, Str. Tabaci nr.1.

 

Bibliografie:

h.     Constituţia României, republicată – Emitent: Adunarea Constituantă Publicată în Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003;

i.       OMS nr. 1078/2010, cu modificările şi completările ulterioare – atribuţiile compartimentului de secretariat şi registratură;

j.       Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

k.     Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

l.       OMF nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

m.  OMF nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

n.     Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o.     OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

p.     HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

q.     Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

r.       Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului – cadru din Legea nr. 98/2016.

 

Modalitatea de desfăşurare a examenului:

 

Doamna Lohon Gabriela ocupă în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj postul de funcţie contractuală de execuţie situat la poz. 104,0 în Statul de funcţii aprobat prin OMS nr. 2107/2019, respectiv:

Nr.

crt.

Denumirea

funcţiei contractuale

Nivelul funcţiei

Compartimentul din care face parte postul aferent funcţiei contractuale

Funcţia şi gradul profesional deţinut de titularul postului

Gradul profesional pt. care se organizează examenul

Poz. în Statul de funcţii

1.

REFERENT

execuţie

Serviciul Administrativ şi mentenanţă

Referent gradul IA

Consilier gradul III (S)

104,0

 

În vederea desfăşurării examenului de promovare în funcţie, Comisia de examinare şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor se desemnează prin act administrativ al directorului executiv al instituţiei şi sunt formate din 3 membri cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea şi un secretar.

Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Examenul de promovare în funcţie a doamnei Lohon Gabriela constă în redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia candidatei lista subiectelor astfel stabilite.

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

 

În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a)cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b)abilităţi de comunicare;

c)capacitate de sinteză;

d)complexitate, iniţiativă, creativitate.

 

Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut mai sus.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidata, dacă este nemulţumită de rezultatul obţinut, poat depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatul final se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

Persoana de contact: Păunescu Elena, consilier superior, Serviciul RUNOS.

 

Director Executiv,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

 

ANUNȚ - 19604/13.11.2020

REZULTATUL SELECŢIEI DE DOSARE

pentru examenul de promovare în grad ce se va organiza în data de 19.11.2020

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

1.

Ionescu Raluca

Admis

2.

Tiță Iustinian

Admis

3.

Popa Iuliana

Admis

 

Secretar comisie de examen,

 

 

 

ANUNȚ - 19444/11.11.2020 ora 19:00

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR

înscriși în procedura de selecție pentru angajarea fără concurs pe perioadă determinată cf. art.11 din Lg. 55/2020

pe următoarele posturi vacante de personal contractual din cadrul Comp. Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile

 

-          1 POST ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, SPECIALITATEA IGIENĂ /SĂNĂTATE PUBLICĂ / MEDICINĂ GENERALĂ, (nivel studii S / SSD / PL);

-          2 POSTURI OPERATOR DEBUTANT, (nivel studii M).

 

Numele și prenumele candidatului

Rezultat selecție dosar

Motivul pentru respingere

(unde este cazul)

Postul pentru care a fost admis/ă

MAXIN GELU – DANIEL

ADMIS

X

asistent medical debutant  (PL) sănătate și asistență pedagogică

(poz.1 SF suplim.)

PRIOTEASA

FLORENTINA – MIHAELA

ADMIS

X

operator debutant (M)

(poz. 5 SF suplim.)

GAVRILESCU ALEXANDRU – MIHAI

ADMIS

X

operator debutant (M)

(poz. 8 SF suplim.)

Gîtan Adrian - Doina

RESPINS

Nu se poate vizualiza data eliberării adeverinței medicale.

Fără experiență în domeniul medical, a efectuat doar practică pentru obținerea vizei anuale de la OAMMR Dolj.

X

Forțan Georgeta - Gina

RESPINS

Dosar înscriere incomplet, Anexele nr. 2, 4 și 5 sunt în varianta solicitată de OMS nr. 905/2020, nemodificat prin OMS nr. 1839/2020 și sunt datate înaintea intervalului de înscriere la selecție, respectiv 06 – 09.11.2020;

Fotocopii parțiale ale diplomelor de studii.

X

Voiculescu Roxana - Loredana

RESPINS

Dosar înscriere incomplet, Anexele nr. 2, 3, 4 și 5 sunt în varianta solicitată de OMS nr. 905/2020, nemodificat prin OMS nr. 1839/2020.

X

Predoi Loredana - Oana

RESPINS

Dosar înscriere incomplet, lipsă scrisoare de intenție.

X

Cîlțu Nicoleta - Carmina

RESPINS

Dosar înscriere incomplet, lipsă scrisoare de intenție.

X

Popa Anca - Mihaela

RESPINS

Dosar înscriere incomplet, Anexele nr. 2 și 4 sunt în varianta solicitată de OMS nr. 905/2020, nemodificat prin OMS nr. 1839/2020.

X

Vrejoiu Raluca - Costinela

RESPINS

Dosar înscriere incomplet, lipsă acte studii.

X

Săndoi Ileana - Georgiana

RESPINS

Dosar înscriere incomplet. Lipsesc:

- Anexele nr. 2 și 4 (Anexa 2 atașată e-mailului este completată pentru un post din cadrul unui compartiment ce nu există în cadrul DSP Dolj (UPU));

- CV și scrisoare intenție;

- Certificatul de membru al OAMGMAMR, vizat la zi.

X

Burada Stela - Mariana

RESPINS

Dosar înscriere incomplet. Lipsesc:

- Anexele nr. 2 și 4 cf. OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020 (Anexele atașate e-mailului sunt completate pe formulare aprobate prin OMS nr. 905/2020 și OUG nr. 40/2020) nesemnate olograf;

- Cazierul judiciar sau Anexa nr. 3 la OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020;

X

Oprițoiu Tanța Gabriela

 

RESPINS

Formularele de înscriere sunt trimise în ziua anterioară perioadei de înscriere (06 – 09.11.2020) și sunt completate pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant în cadrul Comp. Igienă / Sănătate Publică / Medicină general.

Fotocopii parțiale ale diplomelor de studii.

Nu are competențe / specializări în domeniul medical / operare date.

X

Văcăroiu Alexandra – Luminița

RESPINS

Nu este atentă la detalii (a depus Anexa nr. 4 în cele două variante, respective formularul solicitat de OMS nr. 905/2020 și formularul (corect) solicitat de OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020);

Nu are experiență în domeniul medical din România.

X

Văsîi Alexandra

RESPINS

Nu este atentă la detalii (a depus fotocopii greu de citit);

Nu are competențe/specializări în domeniul medical.

X

Bătăiosu Daniel

RESPINS

Dosar înscriere incomplet. Lipsesc:

- Anexa nr. 4 (Anexa 4 atașată e-mailului este completată pe formulare aprobate prin OMS nr. 905/2020);

- diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire învățământ postliceal.

X

Andronache Mari - Andreea

RESPINS

Dosar înscriere incomplet. Lipsesc:

-         - Adeverințe vechime în muncă.

X

Mazilu Evelina

RESPINS

Nu are experiență în domeniul medical.

X

Enache Cătălin - Lucy

RESPINS

Nu are experiență în domeniul medical.

X

Văsîi Alexandra

RESPINS

Nu este atentă la detalii (a depus fotocopii greu de citit și documente care nu i-au fost solicitate - certificatul de membru al OAMGMAM din România);

A depus documente de studii fotocopiate incomplete (fără media gen. bacalaureat).

X

 

Secretar comisie selecție,

 

 

ANUNȚ - 05.11.2020

ORGANIZARE SELECȚIE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PERSONAL CONTRACTUAL, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ cf. art. 11 din Legea nr. 55/2020

 

Având în vedere următoarele prevederi legislative:

-          art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

-          OMS nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat şi completat prin OMS nr. 1839/2020,

 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI DOLJ

ORGANIZEAZĂ SELECȚIE PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ (perioada stării de alertă) a posturilor vacante de personal contractual suplimentate prin OMS nr. 569/2020 şi OMS nr. 1733/2020 în cadrul Comp. Supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile - Colectivul supraveghere epidemiologică şi alertă.

 

a)    Denumirea posturilor vacante de personal contractual pentru care se demarează procedura de ocupare:

ü     1 POST ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, SPECIALITATEA IGIENĂ /SĂNĂTATE PUBLICĂ / MEDICINĂ GENERALĂ, (nivel studii S / SSD / PL), poz. 1 în statul de funcţii suplimentar;

ü     2 POSTURI OPERATOR DEBUTANT, (nivel studii M), poz. 5 şi poz. 8 în statul de funcţii suplimentar.

 

b)         Condiţii generale şi specifice de ocupare prevăzute în fişa posturilor:

Condiţii generale de participare (înscriere) pentru toate posturile:

ü     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

ü     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

ü     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

ü     are capacitatea deplină de exerciţiu;

ü     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

ü     îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

ü     nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

*    POSTUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S/SSD/PL)

1.               pentru asistenţi medicali cu studii postliceale (PL):

Studii:

ü     diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă eliberată de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă absolvită în specialităţile solicitate

sau

ü     diploma de bacalaureat şi diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 (echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare).

 

o       pentru asistenţi medicali cu studii superioare de scurtă durată (SSD):

Studii:

ü     diplomă de absolvire a învăţământului superior de trei ani în specialitate .

 

o       pentru asistenţi medicali cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare (S):

Studii:

ü     diplomă de licenţă în specialitate.

 

*    POSTURILE DE OPERATOR DEBUTANT

Studii:

ü      diplomă de absolvire a învăţământului postliceal

sau

ü      diplomă de bacalaureat.

 

c)     Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante:

Candidaţii care doresc să ocupe unul din posturile publicate depun, electronic, un dosar de înscriere cu următoarele ACTE:

Ř     cererea, în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 2 şi 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020 - MODEL ATAȘAT;

Ř     copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

Ř     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

Ř     copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Ř     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 modificat prin OMS nr. 1839/2020  - MODEL ATAȘAT;

Ř     adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

Ř     curriculum vitae, model comun european, şi scrisoare de intenţie;

 

Pentru postul de asistent medical debutant, dosarul de înscriere trebuie să conţină, în plus, următoarele acte:

ü     certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.

 

d)    Data - limită până la care se pot depune dosarele: 2 (două) zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

Candidaţii vor trimite dosarul de înscriere electronic, până la data de 09.11.2020, orele 16:00, prin e-mail, în format pdf sau jpg, într-un singur mesaj, pe adresa dspdolj17@gmail.com.

 

La subiectul mesajului se va scrie (sub rezerva anulării înscrierii):

 

*    Pentru postul de ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S/SSD/PL):

“dosar concurs asistent medical debutant_numele candidatului”.

 

*    Pentru postul de OPERATOR DEBUTANT:

“dosar concurs operator debutant_numele candidatului.

 

e)     Data selecţiei dosarelor: MARȚI, 10.11.2020.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor pe pagina de internet a instituţiei, www.dspdolj.ro.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

Ř     dosarul de înscriere să conţină toate documentele solicitate;

Ř     îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime;

Ř     au întâietate candidaţii care au experienţă în domeniul sanitar / în introducerea (operare) de date (eventual prin voluntariat);

Ř     competenţe/specializări deţinute, cele din domeniul medical / introducerii (operării) de date fiind prioritare;

Ř     motivaţia candidatului.

 

f)      Bibliografia necesară ocupării posturilor:

*    Pentru postul de ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S/SSD/PL):

1)      Legea nr. 136/2020, Republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

2)      Hotărârea CNSU nr. 36/2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei şi Hotărârea CNSU nr. 47/2020   de modificare a Hot. CNSU nr. 36/2020 (publicate pe site INSP – CNSCBT: https://www.insp.gov.ro/);

3)      Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) - Actualizare 23.10.2020 (publicată pe site INSP – CNSCBT: https://www.insp.gov.ro/);

4)      OMS nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;

 

*    Pentru postul de OPERATOR DEBUTANT:

1)      Legea nr. 136/2020, Republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

2)    OMS nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2;

3)    Probă practică: Introducerea datelor în machetele de carantină şi izolare a persoanelor contacţi direcţi şi testate pozitiv.

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă.

La data prezentării, la sediul instituţiei, pentru încheierea contractului individual de muncă, candidaţii declaraţi admişi vor prezenta actele în original, pentru certificare.

 

ATENȚIE!

Posturile afişate se ocupă în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2020, pe perioada determinată, prin derogare de la prevederile legale în vigoare, prin numire, fără concurs.

Numirea se face prin act administrativ al directorului executive al DSP Dolj, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către Ministerul Sănătăţii prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, cu stabilirea drepturilor salariale pentru funcţia ocupată, conform Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cerere înscriere

Declaraţie antecedente penale

Declaraţie prelucrare date personale

 

Director Executiv,

Dr. Valeria ANDREESCU

 

 

 

ANUNȚ - 05.11.2020

Se anulează procedura de „ORGANIZARE SELECȚIE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PERSONAL CONTRACTUAL,  PE PERIOADĂ DETERMINATĂ LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ cf. art. 11 din Legea nr. 55/2020” iniţiată în data de 04.11.2020 având în vedere modificarea Ordinului MS 905/2020, urmând ca procedura să se reia la o dată ce va fi comunicată ulterior.

 

 

 

ANUNȚ - 04.11.2020

ORGANIZARE SELECȚIE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS, PERSONAL CONTRACTUAL,  PE PERIOADĂ DETERMINATĂ LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ cf. art. 11 din Legea nr. 55/2020

 

Având în vedere următoarele prevederi legislative:

-          art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

-          OMS nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

1)    DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI DOLJ ORGANIZEAZĂ SELECȚIE PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS, pe perioadă determinată (perioada stării de alertă), pentru următoarele posturile vacante de personal contractual suplimentate prin OMS nr. 569/2020 şi OMS nr. 1733/2020 în cadrul Comp. Supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile - Colectivul supraveghere epidemiologică şi alertă:

 

ü     1 POST ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, SPECIALITATEA IGIENĂ /SĂNĂTATE PUBLICĂ / MEDICINĂ GENERALĂ, (nivel studii S / SSD / PL), poz. 1 în statul de funcţii suplimentar;

ü     2 POSTURI OPERATOR DEBUTANT, (nivel studii M), poz. 5 şi poz. 8 în statul de funcţii suplimentar.

 

 

2)    Candidaţii care doresc să ocupe unul din posturile publicate depun, electronic, un dosar de înscriere cu următoarele acte:

Ř     cererea, în care se menţionează postul pentru care doriţi să concuraţi, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 2 şi 5 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 - MODEL ATAȘAT;

Ř     copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

Ř     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

Ř     copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Ř     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 - MODEL ATAȘAT;

Ř     adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

Ř     curriculum vitae, model comun european, şi scrisoare de intenţie;

Ř     declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la Metodologia aprobată prin OMS nr. 905/2020 - MODEL ATAȘAT.

 

Pentru postul de asistent medical debutant, dosarul de înscriere trebuie să conţină, în plus, următoarele acte:

ü     certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.

 

3)          Condiţii generale şi specifice de ocupare a posturilor:

Condiţii generale de participare (înscriere) pentru toate posturile:

ü     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

ü     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

ü     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

ü     are capacitatea deplină de exerciţiu;

ü     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (se acceptă şi documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

ü     îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

ü     nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

*    POSTUL DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S/SSD/PL)

1.     pentru asistenţi medicali cu studii postliceale:

Studii:

ü     diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă eliberată de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă absolvită în specialităţile solicitate

sau

ü     diploma de bacalaureat şi diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 (echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare).

o       pentru asistenţi medicali cu studii superioare de scurtă durată:

Studii:

ü     diplomă de absolvire a învăţământului superior de trei ani în specialitate .

 

o       pentru asistenţi medicali cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare:

Studii:

ü     diplomă de licenţă în specialitate.

 

 

*    POSTURILE DE OPERATOR DEBUTANT

Studii:

ü      diplomă de absolvire a învăţământului postliceal

sau

ü      diplomă de bacalaureat.

 

 

4)    Data - limită până la care se pot depune dosarele: 2 (două) zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

Candidaţii vor trimite dosarul de înscriere electronic, până la data de 06.11.2020, orele 14:00, prin e-mail, în format pdf sau jpg, într-un singur mesaj, pe adresa dspdolj17@gmail.com.

 

La subiectul mesajului se va scrie (sub rezerva anulării înscrierii):

 

*    Pentru postul de ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S/SSD/PL):

“dosar concurs asistent medical debutant_numele candidatului”