ANUNŢ - 28.12.2018

Nr. 12.880 din 28.12.2018

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, examenul pentru promovarea în gradul imediat superior pentru următoarele funcţii publice de execuţie:

- consilier clasa I grad principal din Compartimentul de contabilitate din cadrul Serviciul Buget – Finanţe, Contabilitate şi Achiziţii Publice;

- consilier clasa I grad principal din Compartimentul de achiziţii publice din cadrul Serviciul Buget – Finanţe, Contabilitate şi Achiziţii Publice;

- consilier clasa I grad principal din Compartimentul Statistică şi Informatică în Sănătate Publică;

- referent clasa III grad asistent din Compartimentul de Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă.

Examenul se va desfăşura la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, Str. Tabaci nr.1, după următorul program:

- 04 februarie 2019, ora 10:00 – proba scrisă;

- 06 februarie 2019, ora 10:00 – interviul.

Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional:

+ se pot înscrie la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici de execuţie din DSP Dolj care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) au obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

+ Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci, nr. 1, Serviciul RUNOS.

Bibliografie

I. Legislaţie obligatorie

1. Constituţia României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

II. Acte normative de specialitate

Pentru promovarea în grad a funcţionarilor publici de execuţie din Compartimentul de contabilitate din cadrul Serviciul Buget – Finanţe, Contabilitate şi Achiziţii Publice:

1. Legea 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP 2021/2013 – privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OMFP 2861/2009 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

5. OMS 1078/2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea 15/1994 – privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

7. Ordonanţa Guvernului 81/2003 – privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului 841/1995 – privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice;

9. OMS 377/2017 – pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2017-2018.

Pentru promovarea în grad a funcţionarilor publici de execuţie din Compartimentul de achiziţii publice din cadrul Serviciul Buget – Finanţe, Contabilitate şi Achiziţii Publice:

1. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

2. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

3. OMS 1078/2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru promovarea în grad a funcţionarilor publici de execuţie din Compartimentul de statistică şi informatică în sănătate publică:

1. Ordinul MS 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare – atribuţii.

2. Ordinul MSP 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă şi management ai spitalului.

3. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare – Răspunderea disciplinară şi răspunderea patrimonială.

4. CERTIFICAREA cauzelor de deces în Europa – Manual elaborat de Centrul Naţional de Statistică şi Informatică, Bucureşti, 2003.

5. NORME METODOLOGICE privind evidenţa cheltuielilor unităţilor sanitare pe tipuri de servicii şi surse de finanţare – Institutul Naţional de Statistică, Raport SAN 2017, Bucureşti, 2017.

6. Managementul foilor de calcul în Excel - Centralizarea datelor din foi de calcul aflate în fişiere diferite – Calcul tabelar Excel ECDL modulul 4, Casa de Editură ANDRECO INTERNATIONAL GRUP, 2009.

Pentru promovarea în grad a funcţionarilor publici de execuţie din Compartimentul de Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă:

1. Ord. MS 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ord. MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ord. MS 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Ord. MS 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad:

Telefon: 0251502360;

Persoana de contact: Păunescu Elena, consilier superior, Serviciul RUNOS.                                                         Formular de înscriere concurs funcţionari publici

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

 

ANUNŢ - 28.12.2018

Nr. 12.879 din 28.12.2018

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, examenul pentru promovarea dnei Stamin Elena Nicoleta în gradul profesional a funcţiei contractuale de execuţie deţinute, respectiv consilier gradul I în cadrul Compartimentului Secretariat şi registratură.

Examenul de promovare constă într-o probă scrisă ce se va desfăşura la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci, nr. 1, în data de 23 ianuarie 2019, ora 10:00.

Bibliografie

1. OMS nr. 1078/2010, cu modificările şi completările ulterioare – atribuţiile compartimentului de secretariat şi registratură;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare – Răspunderea disciplinară şi răspunderea patrimonială;

5. Legea nr. 16/1996, Legea Arhivelor Naţionale Republicată.

Coordonate de contact pentru examenul de promovare în grad:

Telefon: 0251502360

Persoana de contact: Păunescu Elena, consilier superior, Serviciul RUNOS.

          

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

 

ANUNŢ - 04.12.2018

Angajarea MEDICILOR REZIDENŢI ANUL i CARE ÎNCEP PREGĂTIREA CU DATA DE 01.01.2019

 

Medicii confirmaţi rezidenţi pe loc şi post care au ales pentru pregătire centrul universitar Craiova, se vor angaja în perioada 06 - 17 decembrie 2018 la următoarele spitale plătitoare:

o         MEDICINĂ DENTARĂ– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         FARMACIE – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         MEDICINĂ DE FAMILIE - Spitalul Clinic Filantropia Craiova

o         ANATOMIE PATOLOGICĂ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         ATI– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         BOLI INFECŢIOASE - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumologie V. Babeş Craiova

o         CHIRURGIE GENERALĂ– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         CHIRURGIE PEDIATRICĂ– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         CHIRURGIE PLASTICĂ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         CHIRURGIE TORACICĂ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         DERMATOVENEROLOGIE – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         DIABET ZAHARAT– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         ENDOCRINOLOGIE- Spitalul Clinic Filantropia Craiova

o         EPIDEMIOLOGIE- Spitalul Clinic Filantropia Craiova

o         FARMACOLOGIE CLINICA– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         GASTROENTEROLOGIE– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         GENETICA MEDICALA– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         HEMATOLOGIE - Spitalul Clinic Filantropia Craiova

o         IGIENA- Spitalul Clinic Filantropia Craiova

o         MEDICINA DE LABORATOR– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         MEDICINA DE URGENŢĂ– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         MEDICINA INTERNA – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         MEDICINĂ LEGALĂ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         NEFROLOGIE– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         NEONATOLOGIE– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         NEUROLOGIE– Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

o         OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         OFTALMOLOGIE – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         ONCOLOGIE MEDICALĂ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         ORL– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         PEDIATRIE– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         PNEUMOLOGIE- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumologie V. Babeş Craiova

o         PSIHIATRIE – Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

o         RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         REUMATOLOGIE– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

o         SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT- Spitalul Clinic Filantropia Craiova

o         UROLOGIE Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Înainte de angajare, pentru a primi repartiţia la spitalul plătitor, rezidenţii care au adeverinţe de repartiţie pentru Centrul universitar Craiova eliberate de comisiile din alte centre universitare se vor prezenta la Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Craiova, str. Tabaci, nr. 1, serviciul RUNOS.

Pentru lămuriri privind actele necesare angajării rugăm medicii să se adreseze serviciilor RUNOS ale spitalelor la care se vor angaja.

 

 

ANUNŢ - 04.12.2018

REPARTIţIA PE STAGII A MEDICILOR REZIDENŢI ANUL i CARE ÎNCEP PREGĂTIREA CU DATA DE 01.01.2019

 

Medicii confirmaţi rezidenţi pe loc şi post care au ales pentru pregătire centrul universitar Craiova, se vor prezenta la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, str. Tabaci nr. 1, pentru alegerea primului stagiu, în zilele de 17-18 decembrie 2018 cu următoarele documente:

·          Xerocopie carte de identitate pe care se notează un număr de telefon al medicului rezident

·          Adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare, din care să rezulte încheierea contractului individual de muncă, pe durată determinată sau nedeterminată

·          Procura notarială pentru medicii rezidenţi care nu pot fi prezenţi

Alegerea stagiului se va face în ordinea descrescătoare a mediilor după următorul program:

17 Decembrie 2018

- ORA 0900 - 1100 DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE

- ORA 1100 - 1230 MEDICINĂ DE FAMILIE

- ORA 1230 DOMENIUL MEDICINĂ - SPECIALITĂŢILE:

o         ANATOMIE PATOLOGICĂ,

o         ATI,

o         BOLI INFECŢIOASE,

o         CARDIOLOGIE,

o         CHIRURGIE GENERALĂ,

o         CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ,

o         CHIRURGIE PEDIATRICĂ,

o         CHIRURGIE PLASTICĂ,

o         CHIRURGIE TORACICĂ,

o         DERMATOVENEROLOGIE,

o         DIABET ZAHARAT,

o         ENDOCRINOLOGIE,

o         EPIDEMIOLOGIE

18 Decembrie 2018

- ORA 900 - DOMENIUL MEDICINĂ - SPECIALITĂŢILE:

o         FARMACOLOGIE CLINICA,

o         GASTROENTEROLOGIE,

o         GENETICA MEDICALA,

o         HEMATOLOGIE,

o         IGIENA ,

o         MEDICINA DE LABORATOR,

o         MEDICINA DE URGENŢĂ,

o         MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE,

o         MEDICINA INTERNA,

o         MEDICINĂ LEGALĂ,

o         NEFROLOGIE,

o         NEONATOLOGIE,

o         NEUROLOGIE,

o         OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE – ora 1100 în prezenţa coordonatorilor de rezidenţiat,

o         OFTALMOLOGIE,

o         ONCOLOGIE MEDICALĂ,

o         ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE,

o         ORL,

o         PEDIATRIE,

o         PNEUMOLOGIE,

o         PSIHIATRIE,

o         RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ,

o         REUMATOLOGIE,

o         SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT,

o         UROLOGIE.

 

 

ANUNŢ - 04.12.2018

Nr. 12163 din 04.12.2018

 

Către,

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă trimitem alăturat „Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” la data de 03.12.2018.

Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

Menţionam ca orice modificare în această listă este comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile „Autorizare unităţi fişe auto / Lista cu unităţile autorizate” şi „Anunţuri”.

Cu stimă,

 

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. LUDMILA PRUNARIU

 

CONSILIER,

DR. ŞTEFAN POPESCU

 

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor

la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie,

conform Ord. MS nr. 1159/2010 - Actualizată la 03.12.2018

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Specialităţi

Adresa

Autorizaţie / Viză

Contact

1

Policlinica Medaura SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de  03.12.2018

0251562372

2

Policlinica Elga

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. M. Eminescu, nr. 2 şi 32, Craiova

viză în data de 05.01.2018

0251415780

3

Top Med Buna Vestire SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 90, Craiova

aut. în data de 09.02.2018

0251524078

4

Med San SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 58, Craiova

viză în data de 11.01.2018

0251523928

 

 

 

 

 

5

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Tabaci, nr. 1,

Craiova

viză în data de 15.01.2018

0251502200

6

Policlinica Amaradia   SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Amaradia, nr.14, Craiova

viză în data de 12.02.2018

0251422738

7

Spitalul Filişanilor

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- ortopedie-traumatologie

- psihiatrie

bd. Racoţeanu,

nr. 216, Filiaşi

aut. în data de 10.09.2018

0251441234

8

Spitalul Orăşenesc Segarcea

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 50, Segarcea

aut. în data de 07.12.2017

0251210423

9

M&M Medical SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Dr. N.I. Siseşti, nr. 19A, Craiova

aut. în data de 02.04.2018

0351467358

10

Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Băileşti

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Victoriei, nr. 24, Băileşti

viză în data de 20.02.2018

0251311627

11

Spitalul Filantropia Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- ortopedie-traumatologie

bd. N. Titulescu, nr. 40, Craiova

aut. în data de 30.10.2018

0251307500

12

Spitalul Municipal Calafat

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Traian, nr. 5, Calafat

aut. în data de  13.02.2018

0251230606

13

Policlinica Tommed

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Carol, nr. 50, Craiova

viză în data de 18.10.2018

0351431006

14

Policlinica    ,,Sf. Ilie” SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Decebal, nr. 69A-71, Craiova

viză în data de 15.10.2018

0251416441

15

Policlinica Centrală dr. Vlăescu SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. 1 Mai, nr. 24, Craiova

viză în data de 18.10.2018

0251415604

16

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Ştirbei Vodă, nr. 6, Craiova

viză în data de 15.03.2018

0251532436

17

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Caracal, nr. 150, Craiova

viză în data de 13.02.2018

0251581081

18

Job Med SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Ştirbei Vodă, nr. 19, bl. D3a-D4a, Craiova

viză în data de

17.03.2018

0770303693

0735232226

0721336376

 

 

ANUNŢ - 02.11.2018

Nr. 11246 din 02.11.2018

 

Către,

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă trimitem alăturat „Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” la data de 02.11.2018.

Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

Menţionam ca orice modificare în această listă este comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile „Autorizare unităţi fişe auto / Lista cu unităţile autorizate” şi „Anunţuri”.

Cu stimă,

 

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. LUDMILA PRUNARIU

 

CONSILIER,

DR. ŞTEFAN POPESCU

 

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor

la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie,

conform Ord. MS nr. 1159/2010 - Actualizată la 02.11.2018

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Specialităţi

Adresa

Autorizaţie / Viză

Contact

1

Policlinica Medaura SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Caracal, nr. 50 Craiova

viză în data de

06.12.2017

0251562372

2

Policlinica Elga

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. M. Eminescu, nr. 2 şi 32, Craiova

viză în data de 05.01.2018

0251415780

3

Top Med Buna Vestire SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 90, Craiova

aut. în data de 09.02.2018

0251524078

4

Med San SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 58, Craiova

viză în data de 11.01.2018

0251523928

 

 

 

 

 

5

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Tabaci, nr. 1,

Craiova

viză în data de 15.01.2018

0251502200

6

Policlinica Amaradia   SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Amaradia, nr.14, Craiova

viză în data de 12.02.2018

0251422738

7

Spitalul Filişanilor

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- ortopedie-traumatologie

- psihiatrie

bd. Racoţeanu,

nr. 216, Filiaşi

aut. în data de 10.09.2018

0251441234

8

Spitalul Orăşenesc Segarcea

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 50, Segarcea

aut. în data de 07.12.2017

0251210423

9

M&M Medical SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Dr. N.I. Siseşti, nr. 19A, Craiova

aut. în data de 02.04.2018

0351467358

10

Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Băileşti

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Victoriei, nr. 24, Băileşti

viză în data de 20.02.2018

0251311627

11

Spitalul Filantropia Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- ortopedie-traumatologie

bd. N. Titulescu, nr. 40, Craiova

aut. în data de 30.10.2018

0251307500

12

Spitalul Municipal Calafat

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Traian, nr. 5, Calafat

aut. în data de  13.02.2018

0251230606

13

Policlinica Tommed

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Carol, nr. 50, Craiova

viză în data de 18.10.2018

0351431006

14

Policlinica    ,,Sf. Ilie” SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Decebal, nr. 69A-71, Craiova

viză în data de 15.10.2018

0251416441

15

Policlinica Centrală dr. Vlăescu SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. 1 Mai, nr. 24, Craiova

viză în data de 18.10.2018

0251415604

16

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Ştirbei Vodă, nr. 6, Craiova

viză în data de 15.03.2018

0251532436

17

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Caracal, nr. 150, Craiova

viză în data de 13.02.2018

0251581081

18

Job Med SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Ştirbei Vodă, nr. 19, bl. D3a-D4a, Craiova

viză în data de

17.03.2018

0770303693

0735232226

0721336376

 

 

ANUNŢ - 16.10.2018

Nr. 9975 din 15.10.2018

 

Către,

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă trimitem alăturat „Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” la data de 15.10.2018.

Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

Menţionam ca orice modificare în această listă este comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile „Autorizare unităţi fişe auto / Lista cu unităţile autorizate” şi „Anunţuri”.

Cu stimă,

 

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. LUDMILA PRUNARIU

 

CONSILIER,

DR. ŞTEFAN POPESCU

 

 

Lista unităţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor

la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie,

conform Ord. MS nr. 1159/2010 - Actualizată la 15.10.2018

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Specialităţi

Adresa

Autorizaţie / Viză

Contact

1

Policlinica Medaura SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Caracal, nr. 50 Craiova

viză în data de

06.12.2017

0251562372

2

Policlinica Elga

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. M. Eminescu, nr. 2 şi 32, Craiova

viză în data de 05.01.2018

0251415780

3

Top Med Buna Vestire SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 90, Craiova

aut. în data de 09.02.2018

0251524078

4

Med San SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 58, Craiova

viză în data de 11.01.2018

0251523928

 

 

 

 

 

5

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Tabaci, nr. 1,

Craiova

viză în data de 15.01.2018

0251502200

6

Policlinica Amaradia   SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Amaradia, nr.14, Craiova

viză în data de 12.02.2018

0251422738

7

Spitalul Filişanilor

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- ortopedie-traumatologie

- psihiatrie

bd. Racoţeanu,

nr. 216, Filiaşi

aut. în data de 10.09.2018

0251441234

8

Spitalul Orăşenesc Segarcea

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 50, Segarcea

aut. în data de 07.12.2017

0251210423

9

M&M Medical SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Dr. N.I. Siseşti, nr. 19A, Craiova

aut. în data de 02.04.2018

0351467358

10

Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Băileşti

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Victoriei, nr. 24, Băileşti

viză în data de 20.02.2018

0251311627

11

Spitalul Filantropia Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- ortopedie-traumatologie

bd. N. Titulescu, nr. 40, Craiova

aut. în data de 30.10.2017

0251307500

12

Spitalul Municipal Calafat

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Traian, nr. 5, Calafat

aut. în data de  13.02.2018

0251230606

13

Policlinica Tommed

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Carol, nr. 50, Craiova

viză în data de 20.10.2017

0351431006

14

Policlinica    ,,Sf. Ilie” SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Decebal, nr. 69A-71, Craiova

viză în data de 15.10.2018

0251416441

15

Policlinica Centrală dr. Vlăescu SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. 1 Mai, nr. 24, Craiova

viză în data de 12.10.2017

0251415604

16

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Ştirbei Vodă, nr. 6, Craiova

viză în data de 15.03. 2018

0251532436

17

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Caracal, nr. 150, Craiova

viză în data de 13.02.2018

0251581081

18

Job Med SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Ştirbei Vodă, nr. 19, bl. D3a-D4a, Craiova

viză în data de

17.03.2018

0770303693

0735232226

0721336376

 

 

ANUNŢ - 15.10.2018

 

Desfășurare concurs de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

 

ANUNŢ - 03.10.2018

 

SESIUNE DE EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de  studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

 

Publicaţie examen

Cerere

 

ANUNŢ - 24.09.2018

 

ADRESA POȘTA ELECTRONICĂ

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj anunţă că adresa oficială de e-mail a instituţiei este dspdolj17@gmail.com, alte adrese ca dspj_dolj@oltenia.ro sau dspdolj17@yahoo.com nemaifiind funcţionale.

Vă rugăm ca în situaţia în care datele solicitate nu trebuie transmise la o adresă de e-mail a unei structuri a DSP Dolj, specificată în mod expres, acestea să fie transmise la dspdolj17@gmail.com.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

ANUNŢ - 20.08.2018

 

CERTIFICATE MEDIC PRIMAR

 

Medicii care au susţinut şi promovat examenul de primariat în sesiunea iunie 2018 se pot prezenta pentru ridicarea Certificatului de medic primar la sediul DSP Dolj, serviciul RUNOS, începând cu data de 21.08.2018, zilnic între orele 9-14.

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

 

ANUNŢ - 13.08.2018

Nr. 7929 din 13.08.2018

 

Către,

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă expunem, mai jos, „Lista actualizată, la data de 13.08.2018, a unităţilor sanitare din judeţul Dolj autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie”.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

Menţionăm ca orice modificare în această listă este comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile „Autorizare unităţi fişe auto / Lista cu unităţile autorizate” şi „Anunţuri”.

Cu stimă,

 

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. LUDMILA PRUNARIU

 

CONSILIER,

DR. ŞTEFAN POPESCU

 

 

Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor

la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie,

conform Ord. MS nr. 1159/2010 - actualizare 13.08.2018

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii

Specialităţi

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica Medaura SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Caracal, nr. 50, Craiova

viză în data de 06.12.2017

0251562372

2.

Policlinica Elga

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. M. Eminescu, nr. 2 şi 32, Craiova

viză în data de 05.01.2018

0251415780

3.

Top Med Buna Vestire SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 90, Craiova

autorizată în data de 09.02.2018

0251524078

4.

Med San SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 58, Craiova

viză în data de 11.01.2018

0251523928

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Tabaci, nr. 1,

Craiova

viză în data de 15.01.2018

0251502200

6.

Policlinica Amaradia SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Amaradia, nr. 14, Craiova

viză în data de 12.02.2018

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- ortopedie-traumatologie

- psihiatrie

bd. Racoţeanu,

nr. 216, Filiaşi

autorizată în data de 10.08.2018

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- ortopedie-traumatologie

str. Unirii, nr. 50, Segarcea

autorizată în data de 07.12.2017

0251210423

9.

M&M Medical SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Dr. N.I. Siseşti, nr. 19A, Craiova

autorizată în data 02.04.2018

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu “ Băileşti

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Victoriei, nr. 24, Băileşti

viză în data de 20.02.2018

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- ortopedie-traumatologie

bd. N. Titulescu, nr. 40, Craiova

autorizată în data de 30.10.2017

0251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Traian, nr. 5, Calafat

autorizată în data de 13.02.2018

0251230606

13.

Policlinica Tommed

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Carol, nr. 50, Craiova

viză în data de 20.10.2017

0351431006

14.

Policlinica ,,Sf. Ilie” SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Decebal, nr. 69A-71, Craiova

viză în data de 16.10.2017

0251416441

15.

Policlinica Centrală - dr. Vlăescu SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. 1 Mai, nr. 24, Craiova

viză în data de 12.10.2017

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Ştirbei Vodă, nr. 6, Craiova

viză în data de 15.03.2018

0251532436

17.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

str. Caracal, nr. 150, Craiova

viză în data de 13.02.2018

0251581081

18.

Job Med SRL

- medicină internă

- oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

- ortopedie-traumatologie

bd. Ştirbei Vodă, nr. 19, bl. D3a-D4a, Craiova

viză în data de

17.03.2018

0770303693

0735232226

0721336376

 

ANUNŢ – 14.06.2018

 

EXAMINARE MEDICALĂ PERSOANE CU DEFICIENŢE AUDITIVE

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 

ANUNŢ – 14.06.2018

 

CERTIFICAT MEDIC SPECIALIST

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj anunţă medicii care au susţinut examenul de medic specialist în sesiunea martie 2018 şi au finalizat stagiul de pregătire în specialitate că se pot prezenta pentru ridicarea certificatelor la sediul DSP Dolj din Craiova, str. Tabaci, nr. 1, zilnic între orele 9:00-15:00.  

 

Purtător de cuvânt,

Dr. Ştefan Popescu

 


ANUNŢ – 15.05.2018

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

 

PUBLICAŢIE DE EXAMEN

 

Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 20 iunie 2018

 

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 iunie-20 iulie 2018, examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medici specialişti, medici dentişti specialişti şi respectiv farmacişti specialişti.

 

La examen se pot prezenta specialiştii cu o vechime de minimum 5 ani până la data de 31 decembrie 2018 în specialitatea pe care o practică în mod curent şi pentru care doresc să obţină gradul profesional. La examen se mai pot prezenta şi specialiştii din sesiunea octombrie 2013 confirmaţi prin Ordinul MS nr.1/2014 cu vechime neîntreruptă, cu normă întreagă până la data mai sus menţionată.

 

 

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate pentru pregătirea specialiştilor în domeniul medical: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara, Târgu Mureş, Arad, Braşov şi Galaţi.

 

Înscrieri:

 

1.     Candidaţii vor depune dosarele pentru înscrierea la examen la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în perioada 14-29 mai 2018, inclusiv.

 

2.     Pentru ministerele cu reţea medicală proprie, dosarele candidaţilor vor fi depuse la direcţiile medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie tot în perioada 14-29 mai 2018, inclusiv.

 

3.     Dosarele  cadrelor  didactice sau de   cercetare ştiinţifică   medicală,  precum  şi

 

dosarele candidaţilor care solicită prezentarea la examen cu recunoaşterea experienţei ca specialist dobândită în străinătate vor fi transmise prin servicii poştale, în aceeaşi perioadă, respectiv între 14-29 mai 2018 inclusiv, la unul din sediile Ministerului Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3 sau Str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti.

 

Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, respectiv direcţiile de specialitate ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, vor completa listele cu candidaţii înscrişi la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 31 mai 2018, ora 16,00.

 

Tabelele cu candidaţii înscrişi pe specialităţi, însoţite de adresa cu semnături, vor fi transmise ulterior Ministerului Sănătăţii, str. George Vraca nr 9 sector 1, Bucureşti, până la data de 04 iunie 2018.

 

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Ord.

Data la care

Unitatea

universitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chitanţei

 

 

 

 

 

 

 

 

M.S.

de

împlineşte

de

pentru

 

 

Judeţ

Nr.

Numele  şi

 

 

 

de

plată

Nr.

Adresa

CNP

Funcţia

Specialitatea

confirmare

5

ani

încadrare,

care

Transmitere

crt.

prenumele

a

taxei

telefon

e-mail

 

 

 

     ca

 

vechime

în

Localitate,

optează să

certificat

 

 

 

 

 

 

de

 

 

 

 

 

 

 

 

specialist

specialitate

Judeţ

susţină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

examenul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medic/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dentist/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farmacist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specialist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând majuscule şi caractere diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.

 

Întreaga responsabilitate asupra completării corecte a datelor din tabel, precum şi a respectării publicaţiei de examen, revine Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

 

A.   Arondarea candidaţilor:

 

Arondarea candidaţilor pe specialităţi şi centre universitare va fi afişată la data de

 

7 iunie 2018 pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro,  la rubrica Specialişti

 

– examene şi concursuri naţionale.

 

B.   Listele nominale ale candidaţilor admişi:

 

Listele nominale ale candidaţilor admişi precum şi preşedinţii de comisii, data, locul şi ora de prezentare la examen se vor afişa la data de 18 iunie 2018 pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 

1.     cererea de înscriere, completată cu majuscule, care va conţine datele personale de identificare, specialitatea şi centrul universitar în care doreşte să susţină examenul, un număr de telefon de contact şi o adresă de e-mail, precum şi direcţia de sănătate publică de unde doreşte să ridice certificatul de primar.

 

2.     copia legalizată a diplomei de licenţă ca medic, medic dentist sau farmacist*;

 

3.     copia legalizată a certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist*;

 

4.     copia actului de identitate CI/BI*;

 

5.     copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie /decizie divorţ) dacă este cazul*;

 

6.     copia certificatului de membru al colegiului profesional, vizat pentru anul în curs*;

 

7.     adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din care să reiasă: specialitatea în care acesta este confirmat şi data de la care este încadrat ca specialist în specialitatea în care solicită susţinerea examenului de primariat; numărul ordinului ministrului


 

sănătăţii de confirmare în specialitate, tipul de contract (cu normă întreagă sau fracţie de normă, situaţie în care se va specifica nr. de ore/zi sau săptămână) precum şi vechimea ca specialist ( în ani şi luni) în specialitatea pentru care urmează să susţină examenul, la data de 31 decembrie 2018- În original;

 

8.     medicii şi medicii dentişti care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale individuale vor prezenta:

 

-     declaraţia  notarială  pe  propria  răspundere,  în  original,    desfăşoară

 

activitatea în specialitate şi cuantumul normei (normă întregă sau fracţie de normă după caz) a acesteia la cabinetul individual şi o adeverinţă eliberată

 

de cabinetul respectiv, în original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31decembrie 2018, precum şi cuantumul normei;

 

-  copia legalizată a certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv*;

 

-     copia legalizată a certificatului (adeverinţei) de medic/medic dentist specialist*;

 

8.     farmaciştii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz:

 

-     declaraţia notarială pe propria răspundere în original că desfăşoară activitatea şi fracţia de normă a acesteia şi adeverinţă eliberată de unitatea respectivă în original din care să rezulte vechimea ca specialist ( în ani şi luni) până la data de 31 decembrie 2018, precum şi cuantumul normei;

 

-  copia legalizată a certificatului (adeverinţei) de farmacist specialist*;

 

9.     medicii  care  solicită  completarea  vechimii  în  specialitate  pe  baza  gărzilor

 

efectuate, conform prevederilor Ordinului  MS    nr.    870/2004  cu

 

modificările şi completările ulterioare, vor depune la dosar adeverinţa eliberată de unitatea/unităţile în care au efectuat gărzi, conţinând perioada exactă în care au fost efectuate, vechimea acumulată, transformată în ani, luni, săptămâni, de muncă, calculată pe baza pontajelor întocmite de respectivele unităţi angajatoare-în original. Se vor lua în considerare numai acele perioade în care candidatul nu a avut contract/contracte individual/e de muncă pe durată determinată/nedeterminată sau în cazul în care contractul respectiv a fost cu fracţiune de normă pentru completarea vechimii la normă întreagă.

 

11.  medicii care solicită recunoaşterea vechimii în specialitate efectuată în unităţi medico-sanitare aparţinând spaţiului comunitar European, vor depune la dosar adeverinţa eliberată de unitatea sanitară respectivă conţinând vechimea acumulată ca specialist în specialitatea pentru care doresc să susţină examenul, fracţia de normă, precum şi adeverinţa/certificatul care să ateste apartenenţa la organizaţia profesională din ţara gazdă pentru perioada respectivă, ambele însoţite de traduceri legalizate ale documntelor în original ;

 

12.  cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în  nomenclatorul de

 

specialităţi, vor anexa pe lângă adeverinţa de angajat al instituţiei de învăţământ superior medical în original şi adeverinţa din care să reiasă că desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii ca medic specialist, de minim 5 ani până la data de 31 decembrie 2018, efectuată în specialitatea în care urmează să susţină examenul de grad primar- în original ;


13.  Taxa de participare în valoare 550 lei, achitată  pe numele candidatului prin

 

ordin de plată sau mandat poştal, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

 

La locul pentru corespondenţă se va menţiona “Taxa examen primariat.”

 

În cazul în care un candidat a avut mai multe contracte individuale de muncă cu fracţiune de normă într-o anumită perioadă va prezenta adeverinţe de la fiecare dintre angajatori, vechimea se va lua în calcul prin întregirea normei până la maxim normă întreagă.

 

*Documentele prevăzute la punctele 2-6, respectiv 8-9, vor fi prezentate în original alături de copii simple, pentru a se acorda „Conform cu originalul”, de către persoana care verifică dosarul, sau în copie legalizată pentru dosarele transmise prin serviciile poştale.

 

Examenul va consta din una, două sau trei probe clinice şi proba practică conform celor prevăzute în tematicile specialităţii respective.

 

Tematicile de examen sunt publicate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

 

Fiecare probă de examen este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota

 

8,00.

 

Media minimă de promovare şi confirmare în gradul profesional ca medic, medic dentist sau farmacist primar este 8,00 (opt).

 

Candidaţii care nu obţin această medie vor fi declaraţi nepromovaţi.

Model  Cerere (se va completa cu litere de tipar şi cu diacritice ) :

 

                             CĂTRE,

                                         DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

 

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)___________________________________,

CNP________________medic/ medic dentist / farmacist specialist,

specialitatea____________________________________________________,

confirmat/ă în specialitatea ________________________________________

prin Ordinul MS nr. ________ / _____________,

încadrat/ă la _________________________________________________

din localitatea ____________________________jud. _________________

având o vechime în specialitate de 5 ani  ca medic/medic dentist/farmacist

 specialist în specialitatea _____________________la data de ___/___/_____,

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de medic/medic dentist/farmacist primar

 sesiunea ________________.

Examenul doresc să-l susţin în centrul universitar________________;

Solicit transmiterea Certificatului de medic primar la DSP JUD____________;

Telefon de contact____________________,

                                                                                              Semnătura:

Data____________                                                          ______________         

            

 

Precizări importante:

 

·     Candidaţii care au desfăşurat activitate ca specialişti în calitate de persoane fizice autorizate sau independete vor prezenta copia certificatului de înregistrare ca PFA/PFI, copia contractului de prestare servicii, adeverinţă în original eliberată de unitatea sanitară la care a fost prestată activitatea din care să rezulte funcţia, specialitatea, perioada desfăşurării activităţii, precum şi numărul de ore/zi, respectiv numărul de ore/săptămână, după caz, convertit în vechime totală.

 

·     Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de organizaţia-gazdă, încheiat conform art.10, alin.(4) din Legea nr.78/2014. Vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat ca specialist în specialitatea pentru care doreşte să susţină examenul. Certificatul mai sus menţionata va preciza şi obiectul de activitate al organizaţiei gazdă.


 

·     Potrivit prevederilor Ordinului MSP nr.1509/2008 cu modificările şi completările ulterioare „Titularii certificatului de specialist în "Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari" pot obţine gradul de medic primar în specialitatea "Chirurgie cardiovasculară", respectiv "Chirurgie vasculară", în funcţie de specialitatea practicată, cu respectarea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute de normele în vigoare.”

 

·     persoanele care nu se regăsesc pe listele de candidaţi, precum şi cele absente vor putea beneficia de restituirea taxei de examen pe bază de cerere în care se va preciza contul personal în care să fie virată suma restituită, însoţită de copia a unui act de identitate în termen de valabilitate

 

 

ooooo                     000 ooooo

 

ANUNŢ – 25.04.2018

Nr.3987/25.04.2018

EXPIRAREA   VALABILITĂŢII   AUTORIZAŢIEI 

FIZIOTERAPEUŢILOR

                           

Direcţia de Sănătate Publică Dolj anunţă  posesorii de Autorizaţii de liberă practică (kinetoterapeuţ, fiziokinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală, balneofiziokinetoterapeut) că, începând cu data de 13.08.2018, Autorizaţiile de liberă practică eliberate de DSP-uri  pentru aceste profesii îşi încetează valabilitatea , conform art.1 din Hotărîrea Colegiului Fizioterapeuţilor nr.5/16.04.2018, privind procedura de eliberare a Autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut, publicată în MO.nr.355/24.04.2018, Partea I.

Pentru obţinerea noii autorizaţii, persoanele interesate se vor adresa filialei locale a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

           Purtător de cuvânt,

           Dr. Ştefan Popescu

 

ANUNŢ – 04.04.2018

In atentia medicilor care au implinit varsta de pensionare 65 ani

In conformitate cu HGR 140/21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, rugam medicii care detin aviz eliberat de catre comisia organizata la nivelul Directiei de Sanatate Publica Dolj in baza prevederilor Legii 113/2016 in care se specifică valabilitatea avizului  “ până la următoarea contractare cu CAS Dolj” să depună documentatia necesara la sediul Directiei de Sănătate Publică Dolj pentru a fi analizată in comisie si eliberarea unui nou aviz necesar la incheierea contractului cu CAS Dolj.

Actele necesare sunt:

 

1.     Actul de identitate (copie)

2.     Certificat medical tip A5 cu aviz neuropsihiatric;

3.     Avizul Colegiului Medicilor Dolj pentru prelungirea activitatii peste varsta de pensionare;

4.     Dupa caz, - Referatul angajatorului prin care sa fie certificata necesitatea mentinerii in activitate peste varsta de pensionare cu specificarea motivatiei angajatorului (ex. deficit de personal, inclusiv, daca este cazul,    pentru linia de garda, etc.);

5.     Referatul medicului de familie/medicul specialist, dupa caz (din cabinetele individuale) prin care isi argumenteaza solicitarea mentinerii in activitate peste varsta de pensionare ;

6.     Certificatul de inregistrare al cabinetului, societatii, etc.;

7.     Copie contract CAS sau copie act aditional la contractul cu CAS Dolj.

8.     Cerere tip prin care se solicită un nou aviz (modelul cererii tip este atasat prezentului anunt sau il puteti ridica de la Registratura Directiei de Sanatate Publica Dolj)

Forumarul   cerere tip în format editabil WORD se poate obţine activând ACEST LINK.

COMISIA,

 

ANUNŢ – 02.04.2018

Nr. 3168/02.04.2018

            

 Către,

  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă expunem, mai jos,  „Lista actualizata a unităţilor sanitare din jud.Dolj autorizate la data de 02.04.2018 pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie”.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

         Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

            Cu stimă,

   DIRECTOR EXECUTIV,

  DR. LUDMILA PRUNARIU

 

          CONSILIER,                                                    

   DR. ŞTEFAN POPESCU                                                                                                                                         

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  actualizare 02.04.2018

 

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 06.12.2017

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

viza în data de 05.01.2018

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.02.2018

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

viza în data de 11.01.2018

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 15.01.2018

0251502200

6.

SC Policlinica Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

viza în data de 12.02.2018

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 07.12.2017

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Dr. N.I.Siseşti, nr. 19A

Aut. în data 02.04.2018

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu “ Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 20.02.2018

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 30.10.2017

0251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  13.02.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 20.10.2017

0351431006

14.

SC Policlinica

 ,, Sf. Ilie” SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 16.10.2017

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 12.10.2017

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 28.02.2017

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,”

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 13.02.2018

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

17.03.2018

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

20.

SC VITAPLUS MEDCLIN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Nanterre, nr. 6

Aut. în data de 16.05.2017

0740072348

 

 

 

 

ANUNŢ – 19.02.2018

 

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  DOLJ

Nr. 1621 / 16.02.2017

 

EXPIRAREA   VALABILITĂŢII   AUTORIZAŢIEI 

FIZIOTERAPEUŢILOR

                           

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj anunţă  posesorii de Autorizaţii de liberă practică (kinetoterapeuţ, fiziokinetoterapeut, profesor de cultură fixică medicală, balneofiziokinetoterapeuţ) că începînd cu data de 13.05.2018 Autorizaţiile de liberă practică eliberate de DSP-uri  pentru aceste profesii îşi încetează valabilitatea , conform art.4 din Hotărîrea nr.5/26.01.2018 privind procedura de eliberare a Autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut. publicată în MO.nr.129/12.02.2011,Partea I.

Pentru obţinerea noii autorizaţii, persoanele interesate se vor adresa filialei locale a Colegiului fizioterapeuţilor din România.

 

           Purtător de cuvânt,

          Dr. Ştefan Popescu

 

ANUNŢ – 09.01.2018

 

Certificatele de medic specialist sesiunea Oct. 2017 se pot ridica de la sediul DSP Dolj,

Serviciul RUONS,  începând de azi, 09.01.2018 ora 14.00.

          Program eliberare Certificate specialist :

         Luni-Joi  09.00-16.30, Vineri - 09.00-13.00.