ANUNŢ – 16.05.2017

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAŢIE DE EXAMEN

 

Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea

gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar,

sesiunea 21 iunie 2017

 

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialişti până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obţină gradul profesional.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale care pot asigura condiţiile de organizare şi desfăşurare a tuturor probelor prevăzute în tematicile specialităţilor solicitate, precum şi componenţa comisiilor de examinare pentru specialităţile respective.

A. Înscrieri:

1. Candidaţii vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare în care solicită susţinerea examenului, respectiv: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara, Târgu Mureş, Arad, Braşov şi Galaţi, în perioada 15-30 mai 2017, inclusiv.

2. Pentru ministerele cu reţea medicală proprie, dosarele candidaţilor vor fi depuse la direcţiile medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie tot în perioada 15-30 mai 2017, inclusiv.

3. Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală vor transmite dosarele de examen prin servicii poştale, în aceeaşi perioadă, respectiv între 15-30 mai 2017 inclusiv, Ministerului Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3 sector 1, Bucureşti.

 

Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, respectiv direcţiile ministerelor cu reţea sanitară proprie, vor completa candidaţii înscrişi la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 02 iunie 2017, ora 14,00.

Tabelele rezultate ale candidaţilor înscrişi pe specialităţi, însoţite de adresa cu semnături, vor fi transmise ulterior Ministerului Sănătăţii, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3 sector 1, Bucureşti, până la data de 06 iunie 2017.

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Funcţia

Specialitatea

Nr. Ord. M.S. de confirmare

ca specialist

Data la care împlineşte 5 ani vechime în specialitate

Unitatea de încadrare, Localitate, Judeţ

Centrul universitar pentru care optează să susţină examenul

Nr. chitanţei de plată a taxei de examen

Nr. telefon

Judeţ

Transmitere

certificat

 

 

 

Medic specialist/ dentist/ farmacist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând majuscule şi caractere diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.

Întreaga responsabilitate asupra completării corecte a datelor din tabel revine Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

B. Arondarea candidaţilor:

 

Arondarea candidaţilor pe specialităţi şi centre universitare va fi afişată la data de

8 iunie 2017 pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

C. Listele nominale ale candidaţilor admişi:

 

Listele nominale ale candidaţilor admişi precum şi preşedinţii de comisii, data, locul şi ora de prezentare la examen se vor afişa la data de 19 iunie 2017 pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. cererea de înscriere care va conţine datele personale de identificare, specialitatea în care se va susţine examenul, centrul universitar pentru care se optează şi un număr de telefon de contact;

2. copia legalizată a diplomei de licenţă ca medic, medic dentist sau farmacist*;

3. copia legalizată a certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist*;

4. copia actului de identitate CI/BI*;

5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie /decizie divorţ) dacă este cazul*;

6. copia certificatului de membru al colegiului profesional, vizat pentru anul în curs*;

7. adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din care să reiasă: specialitatea în care acesta este confirmat şi data de la care este încadrat ca specialist; numărul ordinului ministrului sănătăţii de confirmare în specialitate, tipul de contract (cu normă întreagă sau fracţie de normă, situaţie în care se va specifica nr. de ore/zi sau săptămână) precum şi vechimea ca specialist în specialitatea pentru care urmează să susţină examenul, la data de 31 decembrie 2017- În original;

8. medicii şi medicii dentişti care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale individuale vor prezenta:

 

- declaraţia notarială pe propria răspundere în original că desfăşoară activitatea şi fracţia de normă a acesteia la cabinetul individual şi o adeverinţă eliberată de unitatea sanitară respectivă în original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2017,

-copia legalizată a certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv*;

-copia legalizată a certificatului (adeverinţei) de medic/medic dentist specialist*;

9. farmaciştii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz:

 

- declaraţia notarială pe propria răspundere în original că desfăşoară activitatea şi fracţia de normă a acesteia şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară respectivă în

original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2017, precum şi cuantumul normei;

-copia legalizată a certificatului (adeverinţei) de farmacist specialist*;

10. cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în nomenclatorul de specialităţi, vor anexa pe lângă adeverinţa de angajat al instituţiei de învăţământ superior medical în original şi adeverinţa din care să reiasă că desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii ca medic specialist, de minim 5 ani până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea în care urmează să susţină examenul de grad primar- în original ;

11. Taxa de participare în valoare 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată sau mandat poştal, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

 

La locul pentru corespondenţă se va menţiona “Taxa examen primariat.”

*Documentele prevăzute* la punctele 2-6, respectiv 8-9, vor fi prezentate în copie legalizată sau în original alături de copii simple, pentru a se acorda „Conform cu originalul”, de către persoana care verifică dosarul.

Examenul va consta din una, două sau trei probe clinice şi proba practică conform celor prevăzute în tematicile specialităţii respective.

Tematicile de examen sunt publicate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

Fiecare probă de examen este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 8,00.

Media minimă de promovare şi confirmare în gradul profesional ca medic, medic dentist sau farmacist primar este 8,00 (opt).

Candidaţii care nu obţin această medie vor fi declaraţi nepromovaţi.

 

Model  Cerere (se va completa cu litere de tipar şi cu diacritice ) :

 

 

 

                                         DOAMNĂ DIRECTOR,

 

 

Subsemnatul(a)______________________________________________,

 

medic/ dentist / farmacist specialist, prin OMS nr.______ din anul_________, în

 

specialitatea____________________________________________________, cu

 

vechime în specialitate de 5 ani la data de ___/___/2017, având locul de muncă

 

la_________________________________________________, vă rog să-mi

 

aprobaţi înscrierea la examenul de obţinere a gradului de primar, organizat în

 

sesiunea 21 iunie 2017.

 

Solicit susţinerea examenului în Centrul universitar________________;

 

Solicit transmiterea certificatului obţinut la DSPJ__________________;

 

C.N.P.______________________________,

 

Telefon de contact____________________,

 

Mail ______________________________.

 

Data:

 

Semnătura:

 

 

             Doamnei Director al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică

                                          Gabriela ANGHELOIU

 

 

 

ooooo 000 ooooo

 

ANUNŢ – 20.03.2017

Nr.3734/17.03.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 17.03.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  actualizare 17.03.2017

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 24.02.2017

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 07.03.2017

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 28.02.2017

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 20.02.2017

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

17.03.2017

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

ANUNŢ – 17.03.2017

Prelungirea activităţii medicale după împlinirea vârstei de pensionare la medici

 

Având în vedere prevederile Ord. comun MS/CNAS nr. 196/139/2017,  HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru, precum şi Adresa Preşedintelui CNAS nr. P2103/01.03.2017, Comisia judeţeană Dolj pentru prelungirea activităţii medicale după împlinirea vârstei de pensionare hotărăşte următoarele:

- valabilitatea avizelor eliberate de către comisie până la această dată se prelungeste până la data de 31.12.2017;

 - medicii care se află în relatie contractuala cu CAS Dolj si împlinesc vârsta de pensionare si nu au aviz de prelungire, vor intocmi si depune documentaţia necesara prelungirii activităţii medicale la sediul comisiei(DSP), conform art. 391 alin. 1 si 8 din Legea 95/2006.

 

Dosarul se va depune la Registratura Direcţiei de sănătate public Dolj şi va conţine următoarele documente:

- Cerere prin care se solicită prelungirea activităţii peste vârsta de pensionare

- Copie după actul de identitate

- Certificat de sănătate tip A5 care va cuprinde şi aviz neuropsihiatric

- Copie Certificat de membru al Colegiului medicilor, vizat pentru anul în curs

Pentru medicii angajaţi în spitale publice – Solicitarea unităţii sanitare însoţită de nota de fundamentare a cererii şi de dovada organizării concursului pentru ocupara postului.

Pentru medicii de familie– Dovada întreprinderii demersurilor pentru transmiterea activităţii praxisului intr-una din modalităţile prevăzute la aet.5 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent.

 

COMISIA,

Conf. Univ. Dr. Biciuşcă Viorel – reprezentant CM Dolj

Ec. Gacea Leliana – reprezentant DSP Dolj

Cons. Jur. Mihai Ştefan Dorin – Reprezentant CAS Dolj

17.03.2017

 

ANUNŢ – 08.03.2017

Nr.3172/08.03.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 07.03.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  actualizare 07.03.2017

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 24.02.2017

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 07.03.2017

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 28.02.2017

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 20.02.2017

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

ANUNŢ – 27.02.2017

Nr.2708/27.02.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 24.02.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  24.02.2017

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia   SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 24.02.2017

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

-psihiatrie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 06.02.2017

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 20.02.2017

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

 

ANUNŢ – 01.02.2017

Nr.1533/01.02.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 01.02.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  01.02.2017

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia Servicii Clinice SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 04.02.2016

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 05.02.2016

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 31.01.2017

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 16.02.2016

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

ANUNŢ – 19.01.2017

Nr.822/19.01.2017

Vă expunem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 18.01.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  18.01.2017

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 13.01.2017

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 12.01.2017

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 18.01.2017

0251502200

6.

SC Amaradia Servicii Clinice SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 04.02.2016

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 05.02.2016

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 08.02.2016

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 16.02.2016

0251581081

19.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

 

ANUNŢ – 17.01.2017

 

Către,

Cabinetele de Medicină de familie

Vă aducem la cunoştinţă faptul că la sfârşitul anului 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial actele normative privitoare la Copilul cu disabilităţi:

Ordinul MMFPSPV/MS/MENCS nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale - Publicat în: Monitorul Oficial Nr.1019 din 19 decembrie 2016

Ordinul MS/MMFPSPV nr.1306/1183/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora - Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 994 din 9 decembrie 2016.

Aceste acte normative precizează atribuliile, competenţele şi obligaţiile sistemului medical, inclusiv a medicului de familie, în acest domeniu,

Documentele sunt publicate pe siteul www.dspdolj.ro la rubrica Copii cu disabilităţi,unde pot fi găsite şi Lista cu unităţile sanitare din judeţul Dolj abilitate să elibereze certificate medicale copiilor cu disabilităţi şi modelul de  Fişă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale care trebuie completată de medicul de familie.

Cu stimă,

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          

     DR. LUDMILA  PRUNARIU                                                          

 

             CONSILIER,

    DR. ŞTEFAN POPESCU

 

 

Către,

Unităţile sanitare Private

Vă aducem la cunoştinţă faptul că la sfârşitul anului 2916 au fost publicate în Monitorul Oficial actele normative privitoare la Copilul cu disabilităţi:

Ordinul MMFPSPV/MS/MENCS nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale - Publicat în: Monitorul Oficial Nr.1019 din 19 decembrie 2016

Ordinul MS/MMFPSPV nr.1306/1183/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora - Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 994 din 9 decembrie 2016.

Aceste acte normative precizează atribuliile, competenţele şi obligaţiile sistemului medical în acest domeniu,

Documentele sunt publicate pe siteul www.dspdolj.ro la rubrica Copii cu disabilităţi, unde pot fi găsite şi Lista cu unităţile sanitare din judeţul Dolj abilitate să elibereze certificate medicale copiilor cu disabilităţi , modelul de Certificat A5 care trebuie eliberat de unitatea sanitară abilitată în urma consultului medicului specialisti, precum şi modelul de Solicitare a abilitării unei unităţi  sanitare private  să elibereze certificate medicale pentru copii cu dizabilităţi.

Cu stimă,

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                                          

     DR. LUDMILA  PRUNARIU                                                          

 

             CONSILIER,

    DR. ŞTEFAN POPESCU

 

ANUNŢ – 11.01.2017

    Nr.487/10.01.2017

 

Către,

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă trimitem, mai jos,  Lista actualizată a unităţilor sanitare din jud. Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie” , la data de 10.01.2017.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

           Cu stimă,

   DIRECTOR EXECUTIV                               

  DR.LUDMILA PRUNARIU                  

 

           CONSILIER,

     DR. ŞTEFAN POPESCU

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie

 a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de

 autovehicule sau tramvaie, conform Ord. MS nr. 1159/2010   -  10.01.2017

 

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 18.01.2016

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 09.01.2017

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 06.01.2016

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 08.02.2016

0251502200

6.

SC Amaradia Servicii Clinice SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 04.02.2016

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 05.02.2016

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 08.02.2016

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  09.01.2017

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

SC HELIOLAB SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Păltiniş, nr.1

Viza în data de  01.09.2015

0251418894

19.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 16.02.2016

0251581081

20.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

 

ANUNŢ - 10.01.2017

Nr. 420/10.01.2017

Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează în conformitate cu prevederile OMS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea postului vacant de farmacist rezident ultimul an confirmat în specialitatea Farmacie clinică din cadrul Compartimentului de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile al Direcției de Sănătate Publică Dolj publicat în revista Viața Medicală nr.1/06.01.2017 .

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)      cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b)      copie xerox de pe diploma de farmacist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

c)      copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d)      dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)      acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f)       cazierul judiciar;

g)      certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h)      chitanţa de plată a taxei de concurs în sumă de 150 lei achitată la casieria instituției;

i)        copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Actele prevăzute la lit. b) şi c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist specialist.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului în revista Viața Medicală nr.1/06.01.2017, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr.1 – Biroul RUNOS.

Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 și 90 zile de la publicarea în revista Viața Medicală, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Telefon de contact pentru secretariatul comisiei de concurs: 0251502360.

 

Director Executiv,

Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

ANUNŢ – 05.01.2017

Nr.   214/05.01.2017

Ora: 12,45

 

REZULTATUL INTERVIULUI

la examenul / concursul din data de 29.12.2016

 

Post vacant : INSPECTOR grad ASISTENT  (medic sp. ep.) - Serv. CSP – Comp. CUSS

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul INTERVIULUI

1.

TIȚĂ IUSTINIAN

91,67

ADMIS

 

 

Post vacant : INSPECTOR DEBUTANT (jurist) - Serv. CSP – Comp. ICFRMVM

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

GACEA RADU - VASILE

90,00

ADMIS

 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului la registratura

DSP Dolj din str. Tabaci nr. 1.

 

Secretar comisie examen / concurs,

 

ANUNŢ – 29.12.2016

Nr.   16204/29.12.2016

Ora: 15,25

REZULTATUL PROBEI SCRISE    

susţinute în examenul / concursul din data de 29.12.2016

 

Post vacant : INSPECTOR grad ASISTENT ( medic sp.ep. ) - Serv. CSP – Comp. ICFRMVM

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

1.

TIȚĂ IUSTINIAN

63,00

ADMIS

Secretar comisie examen,

 

 

Post vacant : INSPECTOR  DEBUTANT ( jurist ) - Serv. CSP – Comp. CUSS

Numărul alocat lucrării scrise

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul obţinut

Rezultatul probei scrise

L5

GACEA RADU VASILE

50,00

ADMIS

L7

STRÎMBEANU ȘTEFAN

15,00

RESPINS

L1

POPA MIRELA

10,00

RESPINS

L2

IORDACHE ANDREEA ALISA

10,00

RESPINS

L3

DOBRE CLEMENTINA

10,00

RESPINS

L4

SASCĂU ALINA COSMINA

7,00

RESPINS

L6

PREDOAICA ANDREI

3,00

RESPINS

 

 

GOLOGAN RADU FLORIN

A predat lucrarea fără tratarea subiectelor

RESPINS

 

 

Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatului la registratura D.S.P. Dolj din str. Tabaci nr. 1 până marți, ora 09,25 deoarece vineri este zi lucrătoare cu program până la ora 14,00.

Interviul se va susţine în data de 05.01.2017.

Secretar comisie concurs,

 

ANUNŢ – 22.12.2016

   Nr.15782/22.12.2016

               

 Către,

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

 REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE

SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă trimitem, mai jos,  Lista actualizata a unităţilor sanitare din jud.Dolj autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, la data de 22.12.2016.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm că orice modificare în această listă este  comunicată publicului, prin actualizare pe site-ul www.dspdolj.ro la rubricile ”FIŞE AUTO” si ”Anunţuri”                   

 

            Cu stimă,

   DIRECTOR EXECUTIV                                                            

  DR. LUDMILA ANGELA PRUNARIU                               

 

                CONSILIER,

    DR. ŞTEFAN POPESCU  

 

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea

 ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi

 a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie,

 conform Ord. MS nr. 1159/2010 - 22.12.2016

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

viza în data de

 14.12.2016

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 18.01.2016

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 08.01.2016

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 06.01.2016

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 08.02.2016

0251502200

6.

SC Amaradia Servicii Clinice SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 04.02.2016

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 05.02.2016

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 08.02.2016

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  11.09.2015

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

SC HELIOLAB SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Păltiniş, nr.1

Viza în data de  01.09.2015

0251418894

19.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 16.02.2016

0251581081

20.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

ANUNŢ – 21.12.2016

Nr. 15931/21.12.2016

REZULTATUL SELECŢIEI DE DOSARE

pentru concursul organizat în data de 29.12.2016

 

 

Nr. Crt.

Postul pentru care concurează

Numele şi prenumele candidaţilor

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

1.

inspector grad asistent (medic specialist epidemiologie)

TIȚĂ IUSTINIAN

ADMIS

2.

inspector debutant (jurist)

DECU IONELA – GABRIELA

ADMIS

3.

inspector debutant (jurist)

DOBRE CLEMENTINA - MARILENA

ADMIS

4.

inspector debutant (jurist)

GACEA RADU – VASILE

ADMIS

5.

inspector debutant (jurist)

GOLOGAN RADU – FLORIN

ADMIS

6.

inspector debutant (jurist)

ION TIUȚA – GABRIELA

ADMIS

7.

inspector debutant (jurist)

IORDACHE ANDREEA – ALISA

ADMIS

8.

inspector debutant (jurist)

POPA MIRELA

ADMIS

9.

inspector debutant (jurist)

PREDOAICA ANDREI – MARIUS

ADMIS

10.

inspector debutant (jurist)

SASCĂU ALINA – COSMINA

ADMIS

11.

inspector debutant (jurist)

STANCIU ANDREI – LUCIAN

ADMIS

12.

inspector debutant (jurist)

ȘTEFANA MARINA – CRISTINA

ADMIS

13.

inspector debutant (jurist)

STRÎMBEANU ȘTEFAN

ADMIS

 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

 

Secretar comisie concurs,

 

ANUNŢ – 19.12.2016

Nr. 15776/19.12.2016

 

Rezultatul final al examenului/concursului organizat in data

de 19.12.2016 pentru ocuparea unui post de fizician principal

si a unui post de fizician

 

REZULTAT INTERVIU

Nr. Crt.

Postul pentru care se organizează concurs

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj interviu

Rezultat interviu

 

1.

FIZICIAN PRINCIPAL

Mossang Daniela

99,30

ADMIS

2.

FIZICIAN

Niculescu Florentin - Mihail

98,67

ADMIS

3.

FIZICIAN

Alexandru Nicoleta - Cristina

68,83

ADMIS

 

REZULTATUL FINAL

Nr. Crt.

Postul pentru care se organizează concurs

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul probei scrise

Punctaj interviu

Punctaj Final

Rezultatul probei scrise

 

1.

FIZICIAN PRINCIPAL

Mossang Daniela

100,00

 

99,30

 

199,30

 

 

ADMIS

 

2.

FIZICIAN

Niculescu Florentin - Mihail

93,15

98,67

191,82

ADMIS

3.

FIZICIAN

Alexandru Nicoleta - Cristina

65,55

68,83

134,38

RESPINS

Contestaţiile se pot depune la registratura instituției în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data

 afișării rezultatului probei scrise.

 

Comisia de concurs:

Calitatea în comisia de examen

Numele şi prenumele

Semnătura

Preşedinte

PRUNARIU Ludmila Angela

 

 

Membru

DĂDULESCU Elena

 

 

Membru

MARINESCU Lucian Daniel

 

 

 

ANUNŢ – 13.12.2016

Nr.    15452/13.12.2016

REZULTATUL SELECŢIEI DE DOSARE

pentru concursul organizat în data de 19.12.2016

 

Nr. Crt.

Postul vacant pt. care se organizează concursul

Numele şi prenumele candidaţilor

REZULTATUL SELECȚIEI DE DOSARE

OBS.

1.

fizician principal în cadrul Laboratorului de igiena radiaţiilor

Mossang Daniela

ADMIS

Se solicită adeverință emisă de Spitalul Clinic Județean Craiova pentru confirmarea gradului de fizician principal pe care să o comunice comisiei cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului.

2.

fizician în cadrul Laboratorului de igiena radiaţiilor

Alexandru Nicoleta - Cristina

ADMIS

Se solicită cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului sub sancțiunea respingerii dosarului:

- fie adeverință emisă de Liceul Tehnologic Ștefan Anghel Băilești cu precizarea expresă a vechimii ca profesor de fizică:

- fie copie a cărții de muncă din care să rezulte vechimea ca profesor de fizică.

3.

fizician în cadrul Laboratorului de igiena radiaţiilor

Niculescu Florentin - Mihail

ADMIS

 

 

 

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la Registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Secretar comisie de concurs,

 

ANUNŢ – 09.12.2016

 

Nr. 15297/ru392/09.12.2016

 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează cu respectarea prevederilor HG nr. 611/2008, examenul pentru promovarea în gradul imediat superior (principal) al funcţiei publice de execuţie de consilier grad asistent (economist) din cadrul Compartimentul de statistică și informatică în sănătate publică.

 

Condiţii de desfăşurare a examenului de promovare în gradul profesional:

  1. se pot înscrie la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deţinut, respectiv gradul principal, funcţionarii publici de execuţie din DSP Dolj care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)      au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b)      au obţinut cel puţin calificativul bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c)      nu au în cazierul administrativ sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată.

  1. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

a)      copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)      copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c)      formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 

Concursul se va desfăşura la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, Str. Tabaci nr.1, după următorul program:

-         10 ianuarie 2017, ora 10,00 – proba scrisă;

-         17 ianuarie 2017, ora 10,00 – interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr.1 – Biroul RUNOS.

 

Telefon de contact pentru secretariatul comisiei de concurs: 0251502360.

 

        I.            Legislaţie obligatorie:

1.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, completată şi modificată.

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

      II.            Acte normative de specialitate:

1.      Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

2.      Ordinul MSP nr. 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă şi management ai spitalului.

3.      CERTIFICAREA cauzelor de deces în Europa – Manual elaborat de Centrul Naţional de Statistică şi Informatică, Bucureşti, 2003.

4.      NORME METODOLOGICE  privind evidenţa cheltuielilor unităţilor sanitare pe tipuri de servicii şi surse de finanţare –  Institutul Naţional de Statistică, Raport SAN 2016, Bucureşti, 2016.

5.      Managementul foilor de calcul în Excel  - Centralizarea datelor din foi de calcul aflate în fişiere diferite – Calcul tabelar Excel ECDL modulul 4, Casa de Editură ANDRECO INTERNATIONAL GRUP, 2009.

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                       

   Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

ANUNŢ – 05.12.2016

 

ANUNŢ – 25.11.2016

Nr.   14532/ru375/25.11.2016

 

Direcția de Sănătate Publică Dolj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului control în sănătate publică al Direcţiei de Sănătate Publică Dolj:

-                            inspector debutant (jurist), Compartimentul de inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă;

-                            inspector grad asistent (medic specialist epidemiologie), Compartimentul de control unități și servicii de sănătate.

Concursul se va desfăşura la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, Str. Tabaci nr.1, după următorul program:

-         29 decembrie 2016, ora 10,00 – proba scrisă;

-         05 ianuarie 2017, ora 10,00 – interviul.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul DSP Dolj.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 15.12.2016, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr.1 – Biroul RUNOS.

 

Se solicită:

1.      pentru inspector debutant (jurist):

-         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea jurist;

2.      pentru inspector grad asistent (medic specialist epidemiologie):

-         studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea medicină;

-         perfecţionări: certificat de medic specialist epidemiologie / ordin de confirmare în specialitatea epidemiologie emis de Ministerul Sănătății;

-         vechime în specialitate: minim 1 an.

 

Bibliografia propusă este următoarea:

I.        Legislaţie obligatorie:

1.       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 365/29.05.2007.

2.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 525/02.08.2007.

II.      Acte normative de specialitate:

1.       Legea nr. 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul I – Sănătatea publică.

2.       Ordinul M.S. nr. 1078/2010 privind aprobarea  Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu  modificările şi completările ulterioare – Cap. III, art.17, pct. IX .

3.       Ord. MS nr. 824/2006 pentru evaluarea Normelor  privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat.

4.       Ord. MS nr. 119/2014, privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

5.        O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

6.        Ord. MS nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

7.        Ord. MS nr. 961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

8.        Ord. MS nr. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

 

Telefon de contact pentru secretariatul comisiei de concurs: 0251502360.

 

       DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

ANUNŢ – 24.11.2016

 

În atenţia MEDICILOR REZIDENŢI

 

Pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire în urma

sesiunii de rezidenţiat din 20 noiembrie 2016, vă rugăm să consultaţi ACEST COMUNICAT.

Pentru a consulta lista COORDONATORILOR DE REZIDENŢIAT-jud. DOLJ, actualizată,

vă rugăm să accesaţi ACEST LINK.

 

 

ANUNŢ – 23.11.2016

Nr. 14366/ru372/22.11.2016

Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 și art. 31 din OUG nr. 83/2014 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuţie (personal contractual):

1.     fizician principal în cadrul Laboratorului de igiena radiaţiilor;

2.     fizician în cadrul Laboratorului de igiena radiaţiilor.

 

Condiţii de participare:

1.      pentru postul de fizician principal:

-         diplomă de licenţă în specialitate;

-         examen de grad principal;

-         minim 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar.

2.      pentru postul de fizician:

-         diplomă de licenţă în specialitate;

-         minim 6 luni vechime în specialitate.

 

Concursul se va desfăşura la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, Str. Tabaci nr.1, după următorul program:

-         19 decembrie 2016, ora 10,00 – proba scrisă;

-         22 decembrie 2016, ora 10,00 – interviul.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al DSP Dolj;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, sau/și, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) şi c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 08.12.2016, la sediul D.S.P. Dolj din Craiova, str. Tabaci nr.1 – Biroul RUNOS.

 

Telefon de contact pentru secretariatul comisiei de concurs: 0251502360.

 

Bibliografia propusă este următoarea:

1.       Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti – Anexa I, Cap. I şi Cap.III art. 17 – pct.VIII. In domeniul supravegherii în sanatatea publică.

2.       Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

3.       Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

4.       OMS nr. 431/2004 privind organizarea și funcționarea laboratoarelor și compartimentelor de igiena radiațiilor ionizante aflate în rețeaua Ministerului Sănătății, modificat prin OMS nr. 1373/2009.

5.       OMS nr.381/2004 – Norme sanitare de bază pentru desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, modificat prin OMS nr. 1045/2010.

6.       Legea nr.111/1996 (r2) – Lege privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, varianta consolidată februarie 2014.

7.       NSR – 08/2004 – Norme privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear.

8.       NSR – 01/2000 – Norme fundamentale de securitate radiologică.

9.       Ord. nr. 202/22 – Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.

10.   Ord. nr. 180/2002 – Norme de dozimetrie individuală.

11.   Ord. Nr. 173/2003 – Norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională.

12.   Ord. Nr. 94/2004 – Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie.

13.   Ord. Nr. 358/2004 – Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară.

14.   Ord. Nr. 155/2003 – Norme de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante.

15.   Ord. Nr. 357/2005 – Norme pentru transportul materialelor radioactive.

16.   Ord. nr. 285/79/2002 – Radioprotecția peroanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante.

17.   Ord. Comun MSF/MAAP/CNCAN NR. 856/112/91/2002 – Norme privind alimentele și furajele contaminate radioactiv după accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică.

18.   Caiet metodologic de igiena radiațiilor – Ministerul Sănătății, Institutul de Igienă și Sănătate Publică, București, 1981.

19.   Controlul fizico – chimic al alimentelor – partea II, Editura Medicală, București, 1997.

20.   SR ISO 9696: 2007 – Măsurarea activității alfa globale la apă nesalină – Metoda prin reziduu.

21.   SR ISO 9697: 2008 – Măsurarea activității beta globale la apă nesalină – Metoda prin reziduu.

22.   SR ISO 10703: 2001 – Calitatea apei. Determinarea conținutului de radiu 226 din apă.

23.   STAS 12037: 1981 – Apă potabilă. Determinarea conținutului de apă stronțiu 90.

24.   SR 12540: 1991 – Determinarea conținutului de radiu 226 din lapte și produse lactate.

25.   STAS 12379: 1985 – Produse agroalimentare. Făină. Determinarea conținutului de radiu 226.

26.   STAS 12835:1990 – Produse agroalimentare. Făină. Determinarea conținutului de cesiu radioactiv.

27.   STAS 12174: 1987 – Lapte și prodeuse lactate. Determinarea conținutului de apă stronțiu 90.

28.   SR ISO 5667 – 1: 1998 – Calitatea apei – prelevare; Partea 1: Ghid general pentru stabilirea programelor de prelevare.

29.   SR ISO 5667 – 2: 1998 – Calitatea apei – prelevare; Partea 2: Ghid general pentru tehnicile de prelevare.

30.   SR ISO 5667 – 3: 1994 – Calitatea apei – prelevare; Partea 3: Ghid general pentru tehnicile de prelevare.

31.   SR ISO 5667 – 10: 1994 – Calitatea apei – prelevare; Partea 10: Ghid pentru prelevare.

32.   STAS 6343: 1981 – Prelevarea, conservarea și păstrarea produselor alimentare.

33.   STAS 9535 – 1: 1987 – Lapte și produse lactate. Reguli pentru luarea probelor.

34.   STAS 6343: 1981 – Lapte și produse lactate. Pregătirea probelor pentru analiză.

35.   SR ISO 9978: 1996 – Radioprotecție – Surse închise de radiații nucleare – Metode de verificare a etanșeității.

36.   Legea nr. 458/2002 – Legea apelor.

37.   HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile, republicată.

 

Tematica:

Pentru postul de fizician principal:

1.      Surse de radiații nucleare: legea dezintegrării radioactive; tipuri de dezintegrare radioactivă; mărimi caracteristice surselor radioactive.

2.      Interacțiunea radiațiilor cu substanța: procesele de interacțiune ale fotonilor și ale particulelor încărcate; atenuarea fasciculelor de fotoni; atenuarea fasciculelor de particule încărcate.

3.      Surse naturale de radiații ionizante: familii radioactive: evaluarea iradierii gamma telurice.

4.      Spectrometria radiațiilor gamma: tipuri de detectori, rezoluție, etalonări, interpretare spectre.

5.      Dozimetria radiațiilor X și gamma: dozimetria prin ionizare; dozimetria cu corp solid; mărimi dozimetrice utilizate în radioprotecție.

6.      Conceptele protecției radiologice aplicate în expunerile medicale la radiații ionizante.

7.      Producerea radiației X: tuburi Roentgen pentru diagnostic, construcție, funcționare, parametri; tipuri de generatoare de ÎT pentru instalațiile radiologice, construcție, funcționare, parametri.

8.      Caracteristicile fasciculului de radiații X: spectrul de energii utilizate în roentgendiagnostic, filtrare, calitatea fasciculului, geometria lui, radiația primară și cea secundară. Interacțiunea radiațiilor X cu substanța: absorbție și atenuare.

9.      Calculul dozelor și al ecranelor: ecranarea surselor de radiații; calculul dozelor în expunerea externă.

10.       Principiile radiografiei și fluoroscopiei medicale; procesarea imaginilor.

11.       Dozimetria pacientului în radiologia diagnostică; radioprotecția pacientului și a expusului profesional: metode de reducere a iradierii medicale inutile, optimizarea actului radiologic; niveluri de referință; programe de radioprotecție și asigurarea calității.

12.       Legislația în domeniul radioprotecției.

 

Pentru postul de fizician:

 

1.      Surse de radiații nucleare: legea dezintegrării radioactive; tipuri de dezintegrare radioactivă; mărimi caracteristice surselor radioactive.

2.      Interacțiunea radiațiilor cu substanța: procesele de interacțiune ale fotonilor și ale particulelor încărcate; atenuarea fasciculelor de fotoni; atenuarea fasciculelor de particule încărcate.

3.      Surse naturale de radiații ionizante: familii radioactive: evaluarea iradierii gamma telurice.

4.      Categorii de expunere.

5.      Principiile radioprotecției.

6.      Dozimetria radiațiilor X și gamma: dozimetria prin ionizare; dozimetria cu corp solid; mărimi dozimetrice utilizate în radioprotecție.

7.      Conceptele protecției radiologice aplicate în expunerile medicale la radiații ionizante.

8.      Producerea radiației X: tuburi Roentgen pentru diagnostic, construcție, funcționare, parametri; tipuri de generatoare de ÎT pentru instalațiile radiologice, construcție, funcționare, parametri.

9.      Caracteristicile fasciculului de radiații X: spectrul de energii utilizate în roentgendiagnostic, filtrare, calitatea fasciculului, geometria lui, radiația primară și cea secundară. Interacțiunea radiațiilor X cu substanța: absorbție și atenuare.

10.       Legislația în domeniul radioprotecției.

 

Director Executiv,

Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

 

ANUNŢ – 21.11.2016

 

ANUNŢ – 04.11.2016

Nr.  13476/03.11.2016

REZULTAT FINAL

pentru examenul de promovare în clasă

din 03. 11. 2016

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj total

Rezultat final

 

1.

IONESCU RALUCA

100,0

100,0

100,0

 

PROMOVAT

 

 

Președinte comisie de examen,

Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

ANUNŢ – 02.11.2016

    Nr.13342/02.11.2016

 

   Către,

    SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR

    REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE

    SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR DOLJ

 

Vă expunem, mai jos, Lista actualizată a unităţilor sanitare din judeţul Dolj, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie,  la data de 02.11.2016.

 Precizam ca autorizarea este valabilă un an, după care poate fi reînnoită prin vize anuale.

          Menţionăm ca orice modificare în această listă este  comunicată publicului, prin actualizare pe site-ul  www.dspdolj.ro,  la rubricile  „FIŞE AUTO” si „Anunţuri”                   

 

                 Cu stimă,

 

            DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                                       

  DR. LUDMILA  ANGELA PRUNARIU                                                      

 

          CONSILIER,

DR. ŞTEFAN POPESCU                                                                                                                                          

 

Lista unitaţilor de asistentă medicală autorizate pentru examinarea

 ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi

 a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie,

 conform Ord. MS nr. 1159/2010 - 02.11.2016

 

 

 

Nr. Crt.

Denumirea unitatii

Specialitati

Adresa

Viză /Aut.

Contact

1.

Policlinica MEDAURA SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Caracal, nr. 50 Craiova

Aut. în data de

 16.12.2015

0251562372

2.

Policlinica ELGA

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. M. Eminescu, nr.2 si 32 Craiova

Aut. în data de 18.01.2016

0251415780

3.

SC TOP MED Buna Vestire SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.90 Craiova

Aut. în data de 08.01.2016

0251524078

4.

SC MED SAN SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr. 58 Craiova

Aut. în data de 06.01.2016

0251523928

 

 

 

 

 

5.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str.Tabaci, Nr.1,

Craiova

Viza în data de 08.02.2016

0251502200

6.

SC Amaradia Servicii Clinice SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Str. Amaradia, Nr.14, Craiova

Aut. în data de 04.02.2016

0251422738

7.

Spitalul Filişanilor

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Bd.Racoţeanu,

Nr. 216, Filiaşi

Aut. în data de 05.02.2016

0251441234

8.

Spitalul Orăşenesc Segarcea

-medicina interna

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Str. Unirii, nr.50  Segarcea

Aut. în data de 25.10.2016

0251210423

9.

SC M&M MEDICAL SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Anul 1848, nr. 71

Viza în data 08.02.2016

0351467358

10.

Spitalul Municipal “Prof. Dr. Irinel Popescu  Băileşti

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Băileşti, str. Victoriei, nr.24.

Viza în data de 04.03.2016

0251311627

11.

Spitalul Filantropia Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul. N. Titulescu, nr. 40

Aut. în data de 02.11.2016

O251307500

12.

Spitalul Municipal Calafat

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Calafat, str. Traian, nr. 5

Aut. în  data de  11.09.2015

0251230606

13.

SC Policlinica TOMMED

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Carol, nr. 50, Craiova

Viza în data de 21.10.2016

0351431006

14.

SC Policlinica ,, Sf. Ilie,, SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul Decebal, nr. 69A-71 Craiova

Viza în data de 17.10.2016

0251416441

15.

SC Policlinica Centrala- dr. Vlaescu SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

B-dul 1 Mai, nr.24 Craiova

Viza în data de 19.10.2016

0251415604

16.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 6

Viza în data de  30.05. 2016

0251532436

17.

SC ECOGRAFIE 3D SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. N.Titulescu, nr. 52

Aut. în data de 17.02.2016

0251563328

18.

SC HELIOLAB SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Păltiniş, nr.1

Viza în data de  01.09.2015

0251418894

19.

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar ,,Dr. Ştefan Odobleja,,

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, str. Caracal, nr. 150

Viza în data de 16.02.2016

0251581081

20.

SC JOB MED SRL

-medicina interna

-oftalmologie

- ORL

- neurologie

- psihiatrie

-ortopedie-traumatologie

Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, Nr. 19, Bl. D3a-D4a,

Viza. în data de

23.03.2016

0770303693

 

07352232226

 

0721336376

 

 

 

ANUNŢ – 25.10.2016

 

                În atenţia:

               Ambulatoriilor de Specialitate,  Cabinetelor Medicale de Specialitate

             Urmarea Ord. MS nr. 1159/31.08.2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, respectiv Ord. MS nr. 1162 /31.08.2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, în vederea autorizării, unităţile sanitare care îndeplinesc condiţiile prevazute în ordin şi doresc autorizarea în acest sens sunt rugate să depună la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj următoarele documente  prevăzute în  cererea tip.

             În cazul obţinerii autorizaţiei sanitare, aceasta se va viza anual, pe baza depunerii următoarelor documente: autorizaţia în original, cerere petru viza anuală, declaraţie pe propria răspundere că nu există modificări ale condiţiilor iniţiale de autorizare, (dacă sunt modificări, va fi reluată procedura de depunere a documentaţiei iniţiale).

             Modelele de cereri de autorizare şi avizare precum si legislaţia în vigoare pot fi consultate la rubbrica Autorizare unităţi fişe auto.

 

                Director Executiv D.S.P. Dolj,                                                                               

                Dr. Ludmila  Angela Prunariu                                                               

 

ANUNŢ – 19.10.2016

Direcţia de Sănătate Publică Dolj organizează examen de promovare în clasă  în conformitate cu prevederile Ord.ANFP nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentulului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcţia publică de inspector cls.I grad asistent în cadrul Serviciului de control în sănătatea publică – comp. ICFRMVM în data de 03.11.2016, ora 1000, la sediul DSP Dolj din str. Tabaci nr. 1.

Condiţii de participare la examen:

Ř      să ocupe o funcţie publică cu nivel de studii inferior;

Ř      să fi absolvit o formă de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau pe care instituţia le apreciază utile pentru desfăşurarea activităţii;

Ř      cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobată de conducerea instituţiei.

Bibliografie:

        I.            Legislaţie obligatorie:

1.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 365/29.05.2007

2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 525/02.08.2007.

      II.            Acte normative de specialitate:

1.      Ord. M.S. nr. 1078/2010 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor de sănătate publică.

2.      Ord. M.S. nr. 824/2006 pentru evaluarea Normelor  privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat.

3.      Ord. M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

4.      Ord. M.S. nr. 976/1998, norme de igienă privind producţia, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.

5.      Ord. M.S. nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

6.      Ord. MS nr. 914/2006, pentru aprobarea Normelor privind condiţiille pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

7.      O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Examenul constă în două probe – probă scrisă şi interviu, ambele se vor desfăşura în data de 03.11.2016, începând cu ora 1000, la sediul DSP Dolj din str. Tabaci nr. 1.

 

     DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ludmila Angela PRUNARIU

 

ANUNŢ 14.10.2016

REZIDENTIAT 2016

 

 

 PROGRAM DE ÎNSCRIERE - Perioada : 14.10.2015 - 28.10.2016 inclusiv

 DSP Dolj, Str. Tabaci, nr.1

 

LUNI  - JOI între orele 9,00-15,00

VINERI între orele 9,00 – 14,00

Dosarul de înscriere

 

-         Actele se depun dosar plic pe care se notează:

   -numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele inscrise in buletinul/cartea de identitate/pasaport

   -sesiunea 20 noiembrie 2016

   - domeniul pentru care concureaza

  - centrul universitar de concurs

 

1.Cererea de  inscriere la concurs  disponibia la registratura institutiei.

2.Xerocopia buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii)

3.Copie şi original diploma de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist.

4.Adeverinta(copie şi original) privind promovarea examenului de licenta 2016 (pentru absolventii promotia 2016)

5.Adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca numai pentru rezidenti si specialisti.

6.Certificatul medical tip a5 (in original) privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta Craiova, Spitalul Clinic Filantropia Craiova în, care se precizeaza ca este : APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza (cu precizarea domeniului).

7.Copie şi original) documentele(certificat de casatorie, divort, etc) care atesta schimbarea numelui (faţă de numele de pe diploma de licenţă)

9. Chitanta de plata a taxei de concurs de 360 LEI (RON)/participant. Taxa se va plati in contul IBAN nr.RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sectorul l, Bucuresti, cod 010024.

 publicația de concurs (format .pdf)

 metodologia (format .pdf)

 lista locurilor scoase la concurs (format .pdf)

 lista posturilor scoase la concurs (format .pdf)

  formular cerere înscriere la rezidenţiat

 

 

NOTĂ

Dupa finalizarea inscrierilor (28 octombrie 2016, ora 14,00) candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar, sub nici um motiv.

Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane, pentru mai multe domenii de concurs, atrage măsura eliminării candidatului respective din concurs

Înscrierile se pot face la orice Direcţie de Sănătate Publică din ţară.

 

 

 

ANUNŢ – 20.09.2016

 

ANUNŢ – 26.07.2016

 

LISTA

FURNIZORILOR DE INSTRUIRE AVIZAŢI

PENTRU ORGANIZAREA CURSURILOR PRIVIND ÎNSUŞIREA

NOŢIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

 

Nr.crt

Furnizorul de instruire

Sediul furnizorului de instruire

Aviz Ministerul Sănătăţii

Aviz Ministerul Educaţiei şi Cercetării

1.

Asociaţia  pentru  Promovarea Învăţământului European

Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.100

29645/09.05.2013

45164/17.05.2013

2.

Fundaţia Cultural Umanitară “Henri Coandă “ Oradea

Oradea, str.Theodor Sperantia, nr.21

15991/11.03.2014

38890/17.03.2014

3.

Fundaţia pentru Formare Profesională şi Învăţământ Preuniversitar- Viitor

Săcele, Str.Nicolae Iorga, nr.65

22022/0406.04.2016

32150/12.04.2016

4.

S.C.Acvet Consult Serv SRL

Drobeta-Turnu Severin, str.Mrs.Averescu, nr.28A

57519/23.09.2014

57099/26.09.2014

5.

S.C.Hygmed Consult SRL

Craiova, Aleea 1 Potelu, nr.8B

39885/07.07.2015

43739/01.07.2015

6.

S.C.Masterwood SRL

Mischii, sat Motoci, str.Agromecului, nr.64

16384/16.03.2015

33925/25.03.2015

7.

S.C.Prof Igi Test SRL

Drăgoteşti, str.Calea Buzducului, nr.17

44117/23.07.2014

52059/31.07.2014

 

 

 

ANUNŢ – 11.07.2016

Acte necesare prelungirii activităţii medicilor peste vârsta legală de pensionare

     În conformitate cu prevederile Legii nr.113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, "medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din: 
- un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti; 
- un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; 
- un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti."

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj s-a constituit comisia în conformitate cu prevederile art.391 alin.8 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia se va întruni săptămânal, în funcţie de numărul solicitărilor şi va analiza solicitările înregistrate la Direcţia de Sănătate Publică Dolj până la data desfăşurării şedinţei.

Dosarul de solicitare a prelungirii activităţii peste vârsta legală de pensionare se va depune cu 15 zile înaintea împlinirii vârstei legale de pensionare la Registratura Direcţiei de Sănătate Publică Dolj str. Tabaci nr.1. 
Dosarul va cuprinde : 
-cerere prin care se solicita prelungirea activitatii peste varsta de pensionare; 
-copia actului identitate; 
-certificat de sănătate tip A5 care va cuprinde şi avizul neuropsihiatric; 
-copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor - vizat pentru anul în curs; 
-pentru medicii angajaţi în spitale publice dosarul va cuprinde şi solicitarea unităţii sanitare ( nota de fundamentare a cererii). 

COMISIA,

Conf. Univ. Dr. Biciuşcă Viorel – reprezentant CM Dolj

Ec. Gacea Leliana – reprezentant DSP Dolj

Cons. Jur. Mihai Ştefan Dorin – Reprezentant CAS Dolj

 

ANUNŢ – 16.06.2016

Vă aducem la cunoștință că forma electronică a Ghidului de Intervenție pentru Alimentație Sănătoasă și Activitate Fizică în Grădinițe și Școli, dezvoltat în cadrul programului RO „Inițiative în Sănătatea Publică” -  prin proiectul RO 19.04  al cărui Operator de Program este Ministerul Sănătății iar Institutul Național de Sănătate Publică este Promotor de Proiect este disponibilă și poate fi accesată și descarcată la următoarele adrese web :

-          http://www.initiativeinsanatate.ms.ro/proiectul-ro-1904         -    Site-ul Ministerului Sănătății

-          http://edu.ro/index.php/articles/24519  -       Site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice

http://www.insp.gov.ro/sites/1/wp-content/themes/PressBlue/Ghid%20pentru%20alimenta%C8%9Bie%20s%C4%83n%C4%83toas%C4%83%20%C8%99i%20activitate%20fizic%C4%83%20%C3%AEn%20gr%C4%83dini%C8%9Be%20%C8%99i%20%C8%99coli.pdf -  Site-ul Institutului Național de Sănătate Publică. 

 

În acest sens vă solicităm sa transmiteţi pe cale  oficială această informare către şcolile şi grădiniţele din judeţele dvs., cu precizarea că informaţiile şi materialele conţinute de acest ghid pot fi utilizate de către personalul din şcoli şi gradiniţe pentru activităşile de promovare a unui stil de viaţă sănătos şi educaţie pentru sănătate.

Pentru informaţii suplimentare,  vă rugăm să vă adresaţi dr. Cristina Ciovica – telefon 0251-554404 şi dr. Narciza Dinică – telefon 0771015675

 

      Purtător de cuvânt,

      Dr. Ştefan Popescu

 

ANUNŢ – 13.06.2016

REPARTIŢIA REZIDENŢILOR PE CLINICI ŞI COORDONATORI DE REZIDENŢIAT DIN SESIUNEA EXTRAORDINARĂ DIN 22 MAI 2016 SE VA FACE ÎN DATA DE 15 IUNIE 2016, ORA 12°° ÎN SALA DE ŞEDINŢE A DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ.

REPARTIŢIA SE VA FACE PE BAZA UNUI ACT DE IDENTITATE ÎN TERMEN DE VALABILITATE (IMPUTERNICIŢII VOR PREZENTA ŞI ÎMPUTERNICIREA NOTARIALĂ ) ŞI A ADEVERINŢEI ELIBERATE DE UNITATEA SANITARĂ CU CARE S-A ÎNCHEIAT CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ .

 

 

ANUNŢ – 30.05.2016

 

În atenţia asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie :

 

 

ANUNŢ – 11.05.2016

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAŢIE DE EXAMEN

Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului de

medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 21 iunie 2016

 

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 21 iunie 2016, examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu o vechime de minim 5 ani ca specialişti până la data de 31 decembrie 2016, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obţină gradul profesional.

Examenul se va desfăşura în centrele universitare medicale care pot asigura condiţiile de organizare şi desfăşurare a tuturor probelor prevăzute în tematicile specialităţilor solicitate,precum şi componenţa comisiilor de examinare pentru specialităţile respective .

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere pentru examen la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea, Sibiu,Timişoara, Târgu Mureş, Arad, Braşov şi Galaţi, respectiv la direcţiile medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, în perioada 16-31 mai 2016, inclusiv.

Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală vor depune dosarele de examen în aceeaşi perioadă, respectiv între 16-31 mai 2016, inclusiv la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucureşti.

Arondarea candidaţilor pe specialităţi şi centre universitare va fi afişată la data de 7 iunie 2016 pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica informare/concursuri, concursuri examene/concursuri.

Listele nominale ale candidaţilor admişi precum şi, preşedinţii de comisii, data, locul şi

ora de prezentare la examen se vor afişa la data de 16 iunie 2016 pe site-ul Ministerului Sănătăţii,www.ms.ro, la rubrica informare/concursuri, concursuri examene/concursuri.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cererea de înscriere care va conţine datele personale de identificare, specialitatea, central universitar pentru care se optează şi un număr de telefon de contact;

 

copia xerox a diplomei de licenţă, medic, medic dentist sau farmacist;

 

copia xerox a certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist;

 

copia xerox a actului de identitate CI/BI;

 

copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie/decizie divorţ.) dacă este cazul;

 

adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat medicul, medicul dentist, respective farmacistul, din care să reiasă: specialitatea în care acesta este confirmat şi data de la care este încadrat ca specialist; numărul Ordinului MS de confirmare în specialitate, tipul de contract ( cu normă întreagă sau fracţie de normă, situaţie în care se va specifica nr. de ore/zi sau săptămână) precum şi vechimea ca specialist la data de 31 decembrie 2016;

 

medicii şi medicii dentişti care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale individuale vor prezenta:

- declaraţia notarială pe propria răspundere şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară respectivă din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2016, precum şi cuantumul normei;

- copia certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv;

- copia certificatului (adeverinţei) de medic/medic dentist specialist ;

 

farmaciştii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz:

- adeverinţa eliberată de societatea comercială farmaceutică, sau declaraţia notarială pe propria răspundere şi adeverinţă eliberată de unitatea sanitară respectivă din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de 31 decembrie 2016, precum şi cuantumul normei;

- copia certificatului (adeverinţei) de farmacist specialist;

 

cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în nomenclatorul de specialităţi,vor anexa pe lângă adeverinţa de angajat al instituţiei de învăţământ superior medical şi adeverinţa din care să reiasă că desfăşoară activitate integrată/cumul de funcţii ca medici specialişti, de minim 5 ani până la data de 31 decembrie 2016, efectuată în specialitatea în care vor susţine examenul de grad primar;

 

copia xerox a certificatului de membru al colegiului profesional, cu viza pentru anul în

curs;

 

Taxa de 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată sau mandat poştal, în

contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024.

La locul pentru corespondenţă se va menţiona “Taxa examen primariat.”

 

Examenul va consta din una, două sau trei probe clinice şi proba practică conform celor prevăzute în tematicile specialităţii respective.

Fiecare probă de examen este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 8,00.

Media minimă de promovare şi confirmare în gradul profesional de medic, medic

dentist sau farmacist primar este 8,00 (opt).

Candidaţii care nu obţin această medie vor fi declaraţi nepromovaţi

 

Tematicile de examen au fost publicate în Viaţa Medicală numerele 2 – 7 din anul 2001,

cu excepţia specialităţilor:

1. anatomie patologică – publicată în Viaţa Medicală în anul 2011;

2. chirurgie OMF şi chirurgie dento-alveolară - publicate în Viaţa Medicală nr.31/31.07.2009;

3. endocrinologie – publicată în Viaţa Medicală nr.5/30 ian.2009.

4. expertiza medicală a capacităţii de muncă - publicată în Viaţa Medicală nr.30/24.07.2009;

5. farmacie clinică şi laborator farmaceutic, inclusiv completarea din anul 2010;

6. farmacologie clinică - aprobată în anul 2008 ;

7. medicină de familie - publicată în Viaţa Medicală din 4 aprilie 2000;